Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni

datum: 15.05.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/0, 8/03, v nadaljevanju ZUreP-1) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je župan Občine Gornja Radgona sprejelPROGRAM PRIPRAVEizdelave lokacijskega načrta za območje zdravstvene dejavnosti
v Gornji Radgoni
1. členOcena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrtaTa program določa postopek priprave lokacijskega načrta za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni. S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
Pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta je ZureP-1.

2. členPredmet in programska izhodišča lokacijskega načrtaObmočje obdelave lokacijskega načrta obsega del območja, ki se ureja na podlagi določil Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Uradne objave, št. 32/87, 5/88 in 17/90, Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 14/98, 17/98 in 23/99 in Uradni list RS, št. 69/02). Obravnavano območje se izvzame iz območja veljavnega ureditvenega načrta.
Naročnik je naročil izdelavo lokacijskega načrta zaradi predvidene gradnje novega objekta, namenjenega prvenstveno lekarniški dejavnosti. Znotraj obravnavanega območja je bil objekt lekarne predviden že tudi z veljavnim ureditvenim načrtom, vendar pa ureditve, ki so bile predvidene 1987 leta niso več v skladu z obstoječim stanjem v prostoru, niti niso usklajene s sedanjimi standardi, ki veljajo pri urejanju predvidenega objekta (ureditev dostopov in dovozov, javne infrastrukture, sodobno oblikovanje objekta in okolice…)
Ob načrtovanju novih ureditev znotraj območja bo potrebno uskladiti tudi priključke na mestne infrastrukturne naprave; komunalne naprave, izvedba cestnih priključkov, ki bodo usklajeni z določili izdelane prometne študije.
Predmet lokacijskega načrta se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe na posamezni lokaciji in ne ovira dejavnosti osnovne namenske rabe določene v veljavnem izvedbenem aktu. Nove ureditve ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine. Gre za prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ni predvidenih bistvenih vplivov na rabo sosednjih zemljišč ali objektov. S to utemeljitvijo bo priprava in sprejem lokacijskega načrta potekal po skrajšanem postopku, kar je v skladu z 34. členom ZUreP-1.

3. člen
Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih 73. člena ZUreP 1 ter v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).

4. členOkvirno ureditveno območjeObmočje lokacijskega načrta obsega parcele na katerih stoji objekt zdravstvenega doma in parcele severno in zahodno od zdravstvenega doma, na katerih se nahajajo opuščeni objekti. Meja območja poteka na vzhodu po zahodni strani Partizanske ceste (zahodna meja parc. št. 1230/1 k.o. Gornja Radgona), na severu in zahodu je meja območja vodno zemljišče potoka (južna in vzhodna meja parc.št. 1216/1 k.o. Gornja Radgona), na jugu pa po južni meji Cankarjeve ceste (južna meja parc. št. 1231 k.o. Gornja Radgona).

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega lokacijskega načrta skladno z 29. členom ZureP-1 podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
• Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za vodno območje Donave, oddelek porečje reke Mure, Slovenska ul. 2, 9000 Murska Sobota,
• Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota,
• Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva ul. 75, 9000 Murska Sobota,
• Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
• Telemach d.o.o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota,
• Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona
• Občina Gornja Radgona, Občinska uprava, Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona,
• Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
• Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
• Geoplin d. o. o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
• Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor

V smernicah morajo pristojni nosilci urejanja prostora konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev in na katerih temeljijo njihove smernice. Če nosilec urejanja prostora tega ne stori, jih pripravljalec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje posebej utemeljiti. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bo podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri javni razgrnitvi v skladu s 33. členom ZureP-1 načrtovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve in pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu. V primeru, če kdo od navedenih organov in organizacij v 15 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
Smernice in mnenja po predhodnem pooblastilu pripravljalca pridobi izbrani načrtovalec. V kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le te pridobi v postopku.
Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta je Občina Gornja Radgona, Občinska uprava, na pobudo podjetja ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
Naročnik občinskega lokacijskega načrta je FARMADENT d.o.o., Mlinarikova 6, 2000 Maribor.

6. člen
Uporabijo se geodetske podlage, ki se pridobijo od Geodetske uprave RS.

7. člen
Geodetske podlage, stroške izdelave lokacijskega načrta (vključno s stroški za pridobitev predhodnih pogojev in soglasij), stroške, ki nastajajo v zvezi z obveščanjem, javno razgrnitvijo in objavo lokacijskega načrta nosi investitor.

8. člen
Odlok o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem glasilu Občine Radgona, lokalni časopis Prepih in začne veljati z dnem objave.


Številka: 350-01/2006
Gornja Radgona, dne 10.05.2006

Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš, l.r.