Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 2003

datum: 01.05.2003

kategorija: Razpis

Na podlagi 4.člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS , št. 85/02, 26/03) objavlja Občina Gornja Radgona

J A V N I   R A Z P I S
za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 20031. Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 2003.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji in izvajalci programov:
- imajo sedež v občini Gornja Radgona;
- so registrirani za opravljanje programov na področju kulture;
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon o društvih;
- imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti;
- vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih;
- imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
- aktivno delujejo najmanj eno leto.
4. Nameni, ki so predmet sofinanciranja:
- program redne dejavnosti društva;
- udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah;
- nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi…);
- strokovno izpopolnjevanje.
5. Višina sredstev: 10.300.000,00 SIT.
6. Razpisna dokumentacija:
Prijava na razpis mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predstavnik društva dvigne na Občini Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo pri Darji Remsko ali Bernardi Hari. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si .
7. Rok prijave je do vključno 16.05.2003 do 12. ure na naslov:
Občina Gornja Radgona, Občinska uprava, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako "Ne odpiraj - Javni razpis za
programe kulturnih društev za leto 2003" in navedbo imena in naslova predlagatelja.
V roku prispele prijave bo obravnavala komisija v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona.
8. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu: Izvajalci bodo obveščeni o izidu v
roku enega meseca od roka prijave. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
9. Prijave, prispele po roku, ne bodo obravnavane.


OBČINSKA UPRAVA
Občine Gornja Radgona


razpisna dokumentacija-ljubiteljska kultura.doc