4. redna seja Občinskega sveta

datum: 18.02.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-2/2003-Ž
Datum: 14.02.2002


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99 in 104/00),


S K L I C U J E M

4. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 27. februarja 2003, ob 14. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 3. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (prva obravnava) – obrazložitev Darinka BODANEC, župan

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona – obrazložitev Darja REMSKO

9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Darja REMSKO

10. Sklep o določitvi cene storitve Osebne pomoči – obrazložitev Janja BRUMEN

11. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu – obrazložitev Janja BRUMEN

12. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2003 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ

13. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona – obrazložitev Darinka BODANEC

14. Predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave v letu 2003 – obrazložitev župan, Darinka BODANEC

15. Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije Gornja Radgona – obrazložitev Vincenc ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

16. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona – obrazložitev Vincenc ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

17. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje – obrazložitev Darinka BODANEC

18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.