21. seja Odbora za družbene dejavnosti (27.03.2006)

datum: 23.03.2006

kategorija: Seje delovnih teles

21. seja Odbora za področje družbene dejavnosti, je sklicana v ponedeljek, 27. marca 2006 s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 20. seje odbora z dne 30.01.2006
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005 –
skrajšani postopek
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2006 – skrajšani postopek
7. Odlok o izvajanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona – prva
obravnava
8. Informacija o izvajanju javnih del v Občini Gornja Radgona v letih 2003, 2004 in
2005
9. Soglasje k pogodbi za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (Dom starejših
občanov v Gornji Radgoni)
10.Razno Predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Zvonimir KLEMENČIČ, l.r.