26. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 1. 6. 2006

datum: 23.05.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-1/2006-OS/26-Ž
Datum: 19. 5. 2006


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M26. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 1. junija 2006, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 25. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 26. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije
GRADIVO k 5. točki 26. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o izvajanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 6. točki 26. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 7. točki 26. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Apače (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 8. točki 26. redne seje OS (PDF)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zastavi Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 9. točki 26. redne seje OS (PDF)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 10. točki 26. redne seje OS (PDF)
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 11. točki 26. redne seje OS (PDF)
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in oddajanju poslovnih prostorov v najem – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 12. točki 26. redne seje OS (PDF)
13. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 13. točki 26. redne seje OS (PDF)
14. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

15. Poročilo o finančnem poslovanju posrednih proračunskih uporabnikov proračuna v letu 2005 na podlagi zaključnih računov – obrazložitev Bernarda HARI in Vlado MAUKO
GRADIVO k 15. točki 26. redne seje OS (PDF)
16. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 16. točki 26. redne seje OS (PDF)
17. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci za leto 2005 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 17. točki 26. redne seje OS (PDF)
18. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Boris RAKUŠA, komandir Policijske postaje Gornja Radgona
GRADIVO k 18. točki 26. redne seje OS (PDF)
19. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2005 – obrazložitev Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona
GRADIVO k 19. točki 26. redne seje OS (PDF)
20. Soglasje k programu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 20. točki 26. redne seje OS (PDF)
21. Sklep o določitvi višine vzdrževalnine priključka – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 21. točki 26. redne seje OS (PDF)
22. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Apače – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 22. točki 26. redne seje OS (PDF)
23. Sklep o izločitvi naselja Lutverci iz občine Apače in njegovo priključitev k občini Gornja Radgona – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 23. točki 26. redne seje OS (PDF)
24. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

25. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.