Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona za leto 2003

datum: 01.05.2003

kategorija: Razpis

Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona objavlja občina Gornja Radgona

JAVNI RAZPIS
za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona za leto 20031. Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

2. Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

3. Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona za leto 2003.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI:
- da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;
- da imajo sedež ali podružnico v občini Gornja Radgona ali
da imajo sedež izven območja občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani
Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v
svoj program tudi občane občine Gornja Radgona;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov.

5. VREDNOST FINANČNIH SREDSTEV: 1,370.000,00 SIT.

6. Prijava na razpis mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Sredstva bodo razdeljena na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona. Izbrani predlagatelji programov bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po roku prijave. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo pri občinski upravi občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo pri Darji Remsko ali Bernardi Hari. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si .

7. Rok za prijavo je 23.05.2003 do 12. ure na naslov:
Občina Gornja Radgona, Občinska uprava, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Prijave morajo biti podane v zaprti kuverti z oznako "Ne odpiraj - Javni razpis za
programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2003" in navedbo imena in
naslova predlagatelja.

8. Prijave, prispele po roku, ne bodo obravnavane.

OBČINSKA UPRAVA
Občine Gornja Radgonarazpisna dokumentacija - humanitarna društva.doc