19. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo (27.03.2006)

datum: 23.03.2006

kategorija: Seje delovnih teles

19. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je sklicana v ponedeljek, dne 27. marca 2006, s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 18. seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo z dne 30.01.2006
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov odbora
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005 - skrajšani postopek
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 – skrajšani postopek
7. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
8. RaznoPredsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo: Milan KURBUS, l.r.