Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja med volilno kampanjo

datum: 13.08.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Številka: 30202-4/2004-201/DK
Datum: 12.08.2004


Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) objavlja župan občine Gornja RadgonaNAVODILA ZA ZAGOTAVLJANJE MOŽNOSTI
PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO
I. SPLOŠNE DOLOČBEObčina Gornja Radgona ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, spodaj naštete vrste plakatnih mest:1. Stalna plakatna mesta:Na stalnih plakatnih mestih v občini, s katerimi upravlja občina, je uporaba plakatnih mest brezplačna. Razpored plakatiranja v sodelovanju z izvajalcem plakatiranja "Urejanje okolja Ivan Vrbnjak s.p." določi občinska uprava Občine Gornja Radgona. Pri plakatiranju so vse stranke, liste in posamezniki enakopravni. Občinska uprava izda po pridobitvi vlog organizatorja volilne kampanje odločbo, s katero določi uporabo plakatnih mest.2. Dodatna plakatna mesta:Plakatiranje na teh mestih je opredeljeno v III. poglavju tega navodila.3. Dostava podatkov:Vsak organizator mora občinski upravi sporočiti osebne podatke tistega, ki je zadolžen za izvajanje volilne propagande na območju Občine Gornja Radgona. Ta oseba bo v primeru kršitev nastopila v vlogi "odgovorne osebe pravne osebe".
O vseh kršiteljih bo občinska uprava Občine Gornja Radgona sproti obveščala javnost.II. STALNA PLAKATNA MESTA Stalna plakatna mesta so objekti za lepljenje plakatov, katerih lastnica je Občina Gornja Radgona. III. DODATNA PLAKATNA MESTA Župan je v Občini Gornja Radgona določil začasne lokacije za postavitev plakatnih mest, na katere lahko vsak organizarot volilne kampanje postavi po en objekt – pano oziroma reklamni objekt. O načinu postavitve (vrstni red oz. mikrolokacija) se organizatorji dogovorijo z izvajalcem plakatiranja "Urejanje okolja Ivan Vrbnjak".
Primerne lokacije za postavitev začasnih plakatnih mest v občini so javne površine: Trg svobode v Gornji Radgoni, zelenice levo in desno na avtobusni postaji v Gornji Radgoni, na panojih oziroma avtobusnih postajališčih, na zelenici med cesto in parkirnim prostorom pred mejnim prehodom v Gornji Radgoni, na zelenicah levo in desno v Kerenčičevi in Panonski ulici pri vodni črpalki na Apaški cesti (križišče z Grajsko cesto), Prežihova ulici (zelenica pri transformatorju), Maistrov trg (nasproti Trstenjakovega doma), Mladinska ulica (na zelenicah ob pločnikih), Ul. Cirila Metoda (zelenica ob cesti), v centrih vseh naselij, ob zidu Negovskega gradu, na kandelabrih javne razsvetljave, na zelenicah ob avtobusnih postajališčih. Plakati ne smejo biti večji od 120 x 70 cm.

Občinska uprava izda po pridobitvi vlog organizatorjev odločbo, s katero dovoli uporabo javne površine v občini.IV. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v Občini Gornja Radgona se vsak organizator sam dogovori z uporabnikom zemljišča in upravljalcem kategoriziranih in nekategoriziranih cest.
Možne lokacije plakatnih mest, ki niso določena s tem navodilom, so še:
 izložbena okna poslovnih prostorov
 obstoječi reklamni objekti v občini, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb
 ograje
 fasade objektov
 zelenice zunaj cestnega omrežja

Na teh mestih lahko organizator postavljajo plakatne objekte pod naslednjimi pogoji:
 da imajo soglasje lastnika prostora, objekta ali zemljišča.
Pri tem mora biti plakat pritrjen tako, da ne posega v javno površino, da ne ovirajo že postavljenih objektov, to je njihove preglednosti in ne ovirajo cestnega prometa.
Za lokacije ni potrebno posebno dovoljenje upravnega organa.V. Na vseh plakatnih mestih se na podlagi odloka o komunalnih taksah v občini Gornja Radgona ne plačuje komunalna taksa.VI. Plakatiranje na zgoraj določenih lokacijah razen plakatiranja iz IV. poglavja izvaja izvajalec plakatiranja "Urejanje okolja Ivan Vrbnjak" Lomanoše 12/a, ki opravi samo plakatiranje ter plakate in panoje tudi odstrani. Zato je treba pri izvajalcu plakatiranja podati zahtevek za postavitev oziroma se dogovoriti za tehnično izvedbo plakatiranja med volilno propagando. Vlogo lahko podate pisno ali osebno pri odgovorni osebi izvajalca, Ivan Vrbnjak, Lomanoše 12/a, tel. 041-642-325. Stroške nameščanja panojev in plakatov krije organizator volilne kampanje sam. Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni kampanji. Odstraniti jih mora najkasneje v petih dneh po končani volilni kampanji.
Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na prostorih, ki niso dodeljena listi, bodo nemudoma odstranjena na stroške tistega, ki jih je postavil oz. objavil. Postavitev objekta brez dovoljenja je prekršek, objekt pa bo nemudoma odstranjen na stroške lastnika.

Gornja Radgona,12.08.2004ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.