6. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 23.05.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-4/2003-Ž
Datum: 15.05.2003

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99 in 104/00),S K L I C U J E M6. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,ki bo v četrtek, 29. maja 2003, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 5. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije

6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne
komisije

7. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih lokalnih cestah v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

8. Odlok o ustanovitvi podjetniško razvojne agencije PORA (prva obravnava) – obrazložitev Janja BRUMEN

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

10. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov v občini Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev Marija ŠAUPERL, direktorica Centra za socialno delo Gornja Radgona

12. Poročilo Policijske postaje Gornja Radgona glede prometne varnosti v občini Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev Boris RAKUŠA, komandir Policijske postaje Gornja Radgona

13. Soglasje k Zaključnemu računu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev Darja REMSKO

14. Soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2003, obrazložitev Darja REMSKO

15. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev Danijel BORKO

16. Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih porabnikov za leto 2002 – obrazložitev Danijel BORKO

17. Predlog identifikacije investicijskega projekta za prenovo zgodovinskega objekta Špital za namen ureditev muzejske dejavnosti – obrazložitev Janja BRUMEN

18. Sklep o zamenjavi in odkupu zemljišča parc. Št. 714/9 z zemljiščem parc. Št. 714/8 obe k.o. Črešnjevci – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ

19. Sklep o odkupu zemljišča parc. Št. 924/1 in 924/2 obe k.o. Spodnji Ivanjci – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ

20. Sklep o odkupu zemljišča parc.št. 92/2 k.o. Segovci – obrazložitev Jožica KOVAČ ŠTEFUR

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

22. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.GRADIVO za 6. redno sejo OS (PDF)