Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj

datum: 21.01.2003

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona razpisuje 12 praznih stanovanj za oddajo v najem v novem stanovanjskem bloku na Tratah v Gornji Radgoni

* * *

Na podlagi 3. člena Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95, 31/97 in 9/99) in Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gornja Radgona (Uradne objave št. 22/99), objavlja Občina Gornja Radgona, naslednji


JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
v Občini Gornja RadgonaI. PREDMET RAZPISA
Občina Gornja Radgona razpisuje 12 praznih stanovanj za oddajo v najem v novem stanovanjskem bloku na Tratah v Gornji Radgoni in sicer:
1. Lastnik STANOVANJSKI SKLAD RS:
- 2 dvosobni stanovanji v velikosti od 65,30 do 66,17 m2,
- 2 enosobni stanovanji v velikosti od 37,60 do 38,90 m2.
2. Lastnik OBČINA GORNJA RADGONA:
- 1 trisobno stanovanje v velikosti 84,80 m2,
- 4 dvosobna stanovanja v velikosti od 62,40 do 64,80 m2,
- 3 enosobna stanovanja v velikosti od 37,70 do 38,50 m2.

II. SPLOŠNI POGOJI RAZPISA
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci:
1. da je prosilec državljan Republike Slovenije,
2. da ima prosilec stalno bivališče v občini Gornja Radgona oz. je zaposlen na območju Občine Gornja Radgona,
3. da prosilec ni odkupil stanovanja v skladu z določbami Stanovanjskega zakona,
4. da prosilec ali kdo od njegovih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše,
5. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine.

III. POSEBNI POGOJI RAZPISA
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če prihodki družine, preračunani na družinskega člana, presegajo cenzus, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem in ne presegajo odstotka nad povprečno neto plačo v državi, ki znaša:
a) za posameznika 80 %,
b) za dvočlansko družino 50 %,
c) za tričlansko družino 20 %,
d) za štiričlansko družino 5 %,
e) za pet in več člansko družino - največ do povprečne neto plače v državi oz. 0 %.

IV. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE:
Pri merilih za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se bodo upoštevala določila Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem.

V. VIŠINA NAJEMNINE
Najemnina za stanovanja se bo obračunavala v skladu z določili Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01) in sicer za enosobno stanovanje 30.000,00 do 32.000,00 SIT, dvosobno stanovanje 50.000,00 do 52.000,00 SIT, trisobno stanovanje 64.272,00 SIT.

VI. VLOŽITEV ZAHTEVKA IN DOKAZILA:
Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja je potrebno priložiti:
• potrdilo o državljanstvu,
• potrdilo o stalnem prebivališču z družinskimi člani,
• potrdilo o premoženjskem stanju,
• potrdilo o vseh neto in bruto dohodkih družinskih članov v letu dni pred razpisom (od januarja do decembra 2002),
• najemno oz. podnajemno pogodbo, dokazilo o lastništvu stanovanjske hiše oz. stanovanja v katerem stanuje,
• izvid oz. mnenje pristojne zdravniške komisije o morebitni invalidnosti,
• potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca in njegovega zakonca (maturitetno spričevalo, diploma...),
• potrdilo o delovni dobi prosilca in njegovega zakonca.
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja dobijo prosilci na občini Gornja Radgona, I. nadstropje, pisarna št. 26.
Vlogo z vsemi dokazili je potrebno vložiti ali poslati priporočeno po pošti do 30.01.2003 na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, Gornja Radgona, s pripisom za razpis.
Nepopolne vloge in vloge, prispele po razpisnem roku, se zavržejo.


OBČINA GORNJA RADGONA