24. redna seja Občinskega sveta

datum: 18.07.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET


Številka: 032-01-04/2002-Ž
Datum: 03.07.2002


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99),


S K L I C U J E M

24. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 18. julija 2002, ob 14. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 23. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Polletno poročilo župana o izvrševanju in o realizaciji nalog proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev župan
6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2001-2002 na lokalnih cestah za leto 2002 (skrajšani postopek) - obrazložitev Dragan Kujundžič
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (druga obravnava) – obrazložitev Dragan Kujundžič
8. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (druga obravnava) – obrazložitev Dragan Kujundžič
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona-Trate" (druga obravnava) - obrazložitev Dragan Kujundžič
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (druga obravnava) - obrazložitev Dragan Kujundžič
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Peter Cvetkovič
12. Sanacija odlagališča komunalnih odpadkov v Hrastje Moti – obrazložitev predstavnik firme Letnik-Saubermacher iz Lenarta
13. Mnenje k izvedbi investicije rekonstrukcije – obnove lokalne ceste LC 104071 – obrazložitev Peter Cvetkovič
14. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Apače – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Drago Horvat
15. Predlog oseb za sklepanje zakonskih zvez na Upravni enoti Gornja Radgona – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Drago Horvat
16. Informativno gradivo skupaj s sodbo višjega sodišča – obrazložitev župan
17. Poročilo Nadzornega odbora o izvedenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 in nekaterih proračunskih postavk za leto 2002 – obrazložitev Olga Verzel predsednica Nadzornega odbora
18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK, l.r.