24. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 2. 2. 2006

datum: 24.01.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-1/2006-OS/24-Ž
Datum: 18. 1. 2006


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M24. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 2. februarja 2006, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 23. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 24. redne seje OS
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o lokacijskem načrtu za del območja Industrijske cone Gornja Radgona (Hofer) (druga obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 5. točki 24. redne seje OS
6. Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 6. točki 24. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 7. točki 24. redne seje OS
8. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2006 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 8. točki 24. redne seje OS
9. Sklep o določitvi vrednosti točke za določitev najemnine za poslovne prostore v občini Gornja Radgona – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 9. točki 24. redne seje OS
10. Imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Bernarda HARI, predsednica Komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 10. točki 24. redne seje OS
11. Sklep o imenovanju člana nadzornega odbora – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 11. točki 24. redne seje OS
12. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v Odbor za družbene dejavnosti – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 12. točki 24. redne seje OS
13. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2005 – obrazložitev Darinka BODANEC
GRADIVO k 13. točki 24. redne seje OS
14. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Stogovci za leto 2004 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 14. točki 24. redne seje OS
15. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2004 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 15. točki 24. redne seje OS (PDF)
16. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Osnovna šola Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 16. točki 24. redne seje OS (PDF)
17. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manko Golar Gornja Radgona za leto 2004 – obrazložitev Rado VINDIŠ, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 17. točki 24. redne seje OS
18. Soglasje k pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje "Prlekije" – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 18. točki 24. redne seje OS
19. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2006 – obrazložitev Darinka BODANEC
GRADIVO k 19. točki 24. redne seje OS
20. Koledar prireditev za leto 2006 – obrazložitev Dušan ZAGORC, podžupan Občine Gornja Radgona

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

22. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.