Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva na območju občine Gornja Radgona za leto 2005

datum: 25.05.2005

kategorija: Razpis

OBRAZCI ZA INVESTICIJSKE KREDITE:Obrazec - Poslovni načrt (Investicijski-kredit).doc
Obrazec - Vloga za investicijski kredit.docOBRAZEC ZA MIKROKREDIT:Obrazec - Vloga za Mikrokredit 2005.doc(predstavitev mikrokreditov se nahaja pod vsebino razpisa)----------------------------------------------------------

Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih sredstev namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, objavlja RRA Mura d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Občino Gornja Radgona ter NLB d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d., PE Murska Sobota; SKB Banko d.d., PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT, Abanko Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota in Hypo Alpe-Adria bank d.d. PE Murska SobotaRAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE TER GARANCIJE NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA PODJETNIŠTVA
na območju občine Gornja Radgona za leto 2005
1. Predmet razpisaPredmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju občine Gornja Radgona
a) v višini 48.000.000,00 SIT, za kreditiranje investicijskih projektov
b) v višini 5.000.000,00 SIT za kreditiranje odpiranja novih delovnih mest oz. mikrokredite (5 novih delovnih mest)

Za kredite bo lahko RRA Mura Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini 50–80 %, vendar garancija ne more presegati 5.000.000,00 SIT.2. Pogoji za dodeljevanje2.1. Krediti
a)
- prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1.000.000,00 SIT do največ 10.000.000,00 SIT;
- nominalna letna obrestna mera za kredite po tem razpisu znaša max 4,5 % oz. konkretno po bankah: NLB d.d. – 4,5%, Raiffeisen Krekova banka d.d. – EUR + 2,4 %, SKB d.d. – EUR + 1,35 %, NKB Maribor d.d. – EUR + 2%, Banka Koper d.d. – 4,5 %, Abanka Vipa d.d. – EUR+ 2,1 %, Hypo Alpe-Adria bank d.d. – 4,5 %;
- doba vračanja kredita je do največ 5 let;
- prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
b)
- prosilec lahko vloži vlogo za mikrokredit v višini 1.000.000,00 SIT
- nominalna letna obrestna mera za kredite po tem razpisu znaša max 4 % oz. konkretno po bankah: NLB d.d. – 4%, Raiffeisen Krekova banka d.d. – EUR + 1,9 %, SKB d.d. – EUR + 1,35 %, NKB Maribor d.d. – EUR + 1,8 %, Banka Koper d.d. – 4%, Abanka Vipa d.d. – EUR + 2 %, Hypo Alpe- Adria bank d.d. – 4%
- doba vračanja kredita je največ 3,5 let s 6 mesečnim moratorijem
- prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke

2.2. Garancije
- prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit;
- garancija ne more presegati zneska 5.000.000,00 SIT, oziroma 50–70 % poroštva odobrenega kredita;
- za podjetnike začetnike (poslovanje do 5 let) se lahko odobri garancija RRA Mure "Garancijska shema za Pomurje" v višini 80 % do zneska kredita 2.000.000,00 SIT
- prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Mura GS za Pomurje s poroki na podlagi notarskega sporazuma.3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
a)
- nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo
poslovnih prostorov;
- nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov;
- nakup opreme - osnovnih sredstev;
b)
- odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve ali zaposlitve brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ, OS Murska Sobota4. Splošni pogoji za prijavo na razpisNa razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
- gospodarske družbe, ki se po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo za majhno družbo;
- samostojni podjetniki posamezniki;
- imajo sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona;
- med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
- v primeru zavarovanja kredita z garancijo, morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancijePrednost pri dodelitvi kreditov in garancij bodo imeli projekti, ki bodo poleg kriterijev banke izpolnili še naslednje prednostne kriterije:
- ustanavljanje oz. soustanavljanje podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k lokalnemu razvoju;
- dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnološko in ekološko neoporečnih procesov;
- pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v podjetništvu;
- razširitev poslovanja obstoječih enot malega gospodarstva;
- razširitev poslovanja zasebnikov, ki opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti;
- povečanje zaposlovanja in ohranjanje delovnih mest;
- dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in ki nadomeščajo uvoz;
- dejavnosti, ki sovpadajo z razvojnimi usmeritvami občine.6. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena:- majhna podjetja s področja kmetijstva, ribištva in jeklarstva;
- podjetja v težavah;
- podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in sintetičnih vlaken.7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancijeVsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca Vloga, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
- Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, tel. 02/ 564 3888;
- RRA Mura d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 5/a, tel. 02/ 536 1461, 02/536 1467.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 izvodih na Občini Gornja Radgona pri ga. Remsko. Na istem naslovu dobijo prosilci tudi vse ostale informacije.8. Rok za prijavoRok za prijavo je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15.12.2005.9. Obravnava vlogObravnava prispelih vlog bo praviloma vsak mesec.

Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.


Občina Gornja Radgona

Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje


----------------------------------------------------------PREDSTAVITEV MIKROKREDITOV:MIKROKREDITI - 1 mio SIT mikrokredita po ugodni obrestni meri za eno delovno mestoKAJ JE TO? Mikrokrediti je projekt, v okviru katerega financiramo delodajalce in podjetnike-začetnike, z namenom samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest. Projekt se izvaja skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, OE Murska Sobota, lokalnimi skupnostmi in nekaterimi poslovnimi bankami.KOMU JE NAMENJEN?• delodajalcem (malim in srednje velikim podjetjem in samostojnim podjetnikom), ki odpirajo nova delovna mesta in zaposlujejo za nedoločen čas osebe prijavljene na ZRSZ-ju, OE Murska Sobota;
• podjetnikom–začetnikom, ki se v okviru programa ZRSZ-ja samozaposlijo.KAKŠNE POGOJE JE TREBA IZPOLNITI?• registrirati dejavnost
• izpolniti obrazec "Vloga" za pridobitev mikrokredita, ki ga dobite na lokalnih centrih (RJS Lendava, Prleška razvojna agencija, Razvojna agencija Sinergija, PORA v ustanavljanju - sedež na podjetju SUN d.o.o. Gornja Radgona) in na sedežu RRA Mura d.o.o.
• priložiti napotnico Zavoda za zaposlovanje, kot dokazilo o samozaposlitvi ali zaposlitvi brezposelne osebe
• priložiti dokazila, ki so navedena na obrazcu "Vloga" POSTOPEK PRIDOBITVE• popolno vlogo oddate v dveh izvodih na pristojnem lokalnem centru (RJS Lendava, Prleška razvojna agencija, Razvojna agencija Sinergija, PORA Gornja Radgona), ta pa en izvod posreduje na RRA Mura d.o.o., enega pa na poslovno banko, ki je vključena v razpis
• obravnava na kreditnem odboru RRA Mura d.o.o. in poslovne banke
• izvedba ustreznega zavarovanja za kredit - po pogojih banke (podjetnikom - začetnikom nudimo do 80 % poroštva Garancijske sheme za Pomurje - po veljavnih pogojih delovanja Garancijske sheme za Pomurje).
• v letu 2005 sodelovanje poteka z naslednjimi poslovnimi bankami:
- Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje;
- Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota;
- SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota;
- Banko Koper d.d., PE Murska Sobota;
- Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT;
- Abanka Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota;
- Hypo Alpe-Adria bank d.d.