Sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 10.04.2006

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 30. 3. 2006, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 24. seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 2. 2. 2006 z dopolnitvijo sklepa št. 264, ki se dopolni z besedilom: "Sklep velja z dnem sprejetja."
Sklep št. 264 tako glasi:
Občinski svet Občine Gornja Radgona za direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. imenuje Danijela VRZELA, 
***********************************. Sklep velja z dnem sprejetja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek)
– Poročilo o notranjem revidiranju poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2005
–Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja – realizacija investicijskega dela proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005
SKLEP:
1. Občinski svet sprejema Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005 z vsemi bilancami.
2. Na Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. se iz Režijskega obrata na dan 31.12.2005 prenesejo terjatve do kupcev v višini 39.148.322,48 SIT in obveznosti do dobaviteljev v višini 12.144.533,02 SIT.
3. Odpiše se 3.780.882,75 SIT neizterljivih in zastaranih terjatev Režijskega obrata do kupcev vode in kanalščine na dan 31.12.2005.

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (skrajšani postopek)
SKLEP:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 – skrajšani postopek z vsemi prilogami.
2. Občinski svet sprejema dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2006.

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.

8. Odlok o izvajanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o izvajanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava), skupaj s pripombami Odbora za družbene dejavnosti. Obravnava o predlogu odloka traja 30 dni.

9. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona.

10. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Gornja Radgona in nalaga občinski upravi, da ga vključi v načrt razvojnih programov Občine Gornja Radgona za obdobje 2007 – 2010.

11. Informacija o izvajanju javnih del v občini Gornja Radgona v letih 2003, 2004 in 2005
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Informacijo o izvajanju javnih del v občini Gornja Radgona v letih 2003, 2004 in 2005.

12. Soglasje k pogodbi za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (Dom starejših občanov v Gornji Radgoni)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za namen izgradnje objekta – Doma starejših občanov v Gornji Radgoni in pridobitve koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejših oseb.
2. Osnovni kapital v višini 2.500.000,00 SIT je zagotovljen v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 na kontu 441000.
3. Pogodba je sestavni del tega sklepa.

13. Poslovno poročilo in zaključni račun javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2005
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema poslovno poročilo in zaključni račun javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2005.
2. Bilančna izguba javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v višini 982.147,72 SIT za leto 2005 se pokrije iz proračuna občine s postavke št. 230310 konto 409000.

14. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra parc. št. 553/4 k.o. Očeslavci, parc. št. 1131/3 in 1131/4 k.o. Drobtinci in parc. št. 470/3 in 470/4 k.o. Mele
SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 553/4, k.o. Očeslavci, pot v velikosti 79 m2 se odvzame status grajenega javnega dobra.
2. Nepremičninama parc. št. 1131/3, k.o. Drobtinci, cesta v velikosti 203 m2 in parc. št. 1131/4, k.o. Drobtinci, cesta v velikosti 120 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra.
3. Nepremičninama parc. št. 470/3, k.o. Mele v velikosti 895 m2 in parc. št. 470/4, k.o. Mele v velikosti 111 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra.
4. Pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastniško pravico Občine Gornja Radgona na nepremičninah iz 1., 2. in 3. točke tega sklepa.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama