1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 11. 2006

datum: 07.11.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/1-Ž
Datum: 6. 11. 2006

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno prečiščeno besedilo – Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006) in 8., 9., 10. in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M1. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 14. novembra 2006, ob 16.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije

3. Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in potrditev mandatov članom občinskega sveta

4. Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – obrazložitev župan


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.