OBČINA APAČE: 3. seja Občinskega sveta Občine Apače, dne 29. 1. 2007

datum: 23.01.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA APAČE
OBČINSKI SVET

Številka: 013-5/2006-OS/3-Ž
Datum: 19. 1. 2007


Na podlagi 8. člena Začasnega poslovnika Občinskega sveta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 31.12.2006)S K L I C U J E M3. sejo Občinskega sveta Občine Apače, ki bo v ponedeljek, 29. januarja 2006, ob 17.00 uri, v Osnovni šoli Apače – modra dvorana.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje občinskega svetaGRADIVO k 2. točki 3. seje OS (PDF)3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Predlog Statuta Občine Apače (prva obravnava) – obrazložitev Franc PIŽMOHT, predsednik Statutarno pravne komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta občine ApačeGRADIVO k 4. točki 3. seje OS (PDF)5. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače (prva obravnava) – obrazložitev Franc PIŽMOHT, predsednik Statutarno pravne komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta občine ApačeGRADIVO k 5. točki 3. seje OS (PDF)6. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Apače (prva obravnava) – obrazložitev županGRADIVO k 6. točki 3. seje OS (PDF)7. Predlog sklepa o vključitvi Občine Apače v Skupnost občin Slovenije – obrazložitev župan

8. Predlog sklepa o vključitvi Občine Apače v Združenje občin Slovenije – obrazložitev župan

9. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori nanje


ŽUPAN OBČINE APAČE
dr. Darko ANŽELJ, l.r.