3. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 2. 2007

datum: 12.02.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/3-Ž
Datum: 9. 2. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M3. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 22. februarja 2006, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 3. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 5. točki 3. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (prva obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 6. točki 3. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 7. točki 3. redne seje OS (PDF)
8. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 8. točki 3. redne seje OS (PDF)
9. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2007 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 9. točki 3. redne seje OS (PDF)
10. Sklep o neodplačni pridobitvi nepremičnin v last občine – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 10. točki 3. redne seje OS (PDF)
11. Sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje – obrazložitev Danijel BORKO
GRADIVO k 11. točki 3. redne seje OS (PDF)
12. Predlog za imenovanje članic in članov občinskega sveta v svete javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 12. točki 3. redne seje OS (PDF)
13. Soglasje k cenam socialno-varstvenih storitev pomoč na domu v občini Gornja Radgona – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 13. točki 3. redne seje OS (PDF)
14. Načrt izvajanja nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010 na področju storitve pomoči na domu in mobilne pomoči na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Janja PINTARIČ
GRADIVO k 14. točki 3. redne seje OS (PDF)
15. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2007 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 15. točki 3. redne seje OS (PDF)
16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.