Sklepi 3. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 22. 2. 2007

datum: 28.02.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 3. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 22. 2. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 21. 12. 2006.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona – prva obravnava.
2. Obravnava predloga odloka traja do 15.3.2007.

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (prva obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – prva obravnava.
2. Obravnava predloga odloka traja do 15.03.2007.

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

8. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava o predlogu pravilnika traja do 15.03.2007.

9. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2007.

10. Sklep o neodplačni pridobitvi nepremičnin v last občine
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednje nepremičnine:
- parc. št. 548/2 v izmeri 310 m2, k.o. Gornja Radgona
- parc. št. 549/3 v izmeri 121 m2, k.o. Gornja Radgona
last Horvat Martine, 
***********************************
- parc. št. 225/4 v izmeri 2 m2, k.o. Lastomerci
- parc. št. 225/5 v izmeri 82 m2, k.o. Lastomerci
- parc. št. 225/7 v izmeri 33 m2, k.o. Lastomerci
- parc. št. 226/2 v izmeri 50 m2, k.o. Lastomerci
last Korošec Dejana, 
*********************************** 
- parc. št. 237/2 v izmeri 14 m2, k.o. Lastomerci
- parc. št. 238/3 v izmeri 43 m2, k.o. Lastomerci
- parc. št. 238/6 v izmeri 263 m2, k.o. Lastomerci
last Johman Borisa, 
*********************************** 
- parc. št. 546/5 v izmeri 12 m2, k.o. Gornja Radgona
last Hojs Karla in Milene, 
*********************************** 
2. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški knjigi nosi Občina Gornja Radgona.

11. Sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje
SKLEP:
1. Na podlagi zahtevkov in poročil so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje za občinski svet oziroma kandidati za župana v skupnem znesku 1.529,33 €, in sicer:
- SOCIALNI DEMOKRATI - 896,54 EUR
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - 129,25 EUR
- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - 126,50 EUR
- DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - 99,50 EUR
- STRANKA MLADIH SLOVENIJE - 77,25 EUR
- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - 74,75 EUR
- NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA - 125,54 EUR
2. Sredstva iz 1. točke tega sklepa se nakažejo iz proračuna na transakcijski račun organizatorja volilne kampanje.

12. Predlog za imenovanje članic in članov občinskega sveta v svete javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona
SKLEP:
1. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Gornja Radgona se imenujejo:
- Ivan KAJDIČ, 
***********************************
- Stanko SAKOVIČ, 
*********************************** 
- Norma BALE, 
*********************************** 
2. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova se imenujejo:
- Zvonko GREDAR, 
***********************************
- Slavko LONČARIČ, 
***********************************
- Zlatko MULEC, 
***********************************
3. Za člana Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ dr. Janka Šlebingerja se imenuje:
- Miran DOKL, 
***********************************
4. Za člana Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona se imenuje:
- Zlatko ERLIH, 
***********************************
5. Za člana Sveta javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona se imenuje:
- David ROŠKAR, 
***********************************
6. Za člane Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se imenujejo:
- Zlatko ERLIH, 
***********************************
- Mitja FICKO, 
***********************************
- Janko KRALJ, 
***********************************
7. Za člana Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona se imenuje:
- Dušan ZAGORC, 
***********************************
8. Za člana Sveta Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
- Vincenc ROUS, 
***********************************
9. Za člane Sveta sklada RS ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se imenujejo:
- Milan NEKREP, 
***********************************
- Dušan ZAGORC, 
***********************************

13. Soglasje k cenam socialno-varstvenih storitev pomoč na domu v občini Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občinski svet občine Gornja Radgona soglaša s predlogom cen storitve pomoči na domu, posredovanega s strani Centra za socialno delo, in sicer:
- Cena celotnih stroškov storitve znaša 12,92 EUR (3.096,15 SIT)
- Cena neposredne socialne oskrbe za uporabnika 4,58 EUR (1.097,55 SIT).
2. Občina Gornja Radgona subvencionira ceno neposredne socialne oskrbe za uporabnika v višini 0,75 EUR.
3. Cena storitve za uporabnika znaša 3,83 EUR.
4. Navedeni sklep velja z dnem sprejetja na občinskem svetu, uporablja pa se od 01.03.2007 dalje.
5. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

14. Načrt izvajanja nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010 na področju storitve pomoči na domu in mobilne pomoči na območju občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občinski svet Gornja Radgona sprejema načrt izvajanja nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006–2010 na področju storitve pomoči na domu in mobilne pomoči na območju občine Gornja Radgona.
2. Ocenjena sredstva iz načrta se uskladijo z vsakokratno spremembo cen storitve pomoči na domu in virov financiranja.

15. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2007
SKLEP:
Občinski svet Gornja Radgona sprejema Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2007.

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta