Javna razgrnitev osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

datum: 02.04.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

V Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 30 z dne 01.04.2007, je bil objavljen Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona.Za dodatne informacije tekom delovnega časa kontaktirajte Igorja Pivca ali Jožico Kovač Štefur, na tel. št. 02/564-38-38.* * * * * * *

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1), je župan Občine Gornja Radgona sprejel naslednjiS K L E Po javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona1. člen

Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (v nadaljevanju: Odlok).

2. člen

Osnutek Odloka bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, za čas 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

3. člen

V času javne razgrnitve bo v sredo dne 11.04.2007 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.


Številka: 350-02/2006-206/JKŠ
Gornja Radgona, dne 27.03.2007

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.