Sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 4. 2007

datum: 23.05.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 26. 4. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje občinskega svetaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 29. 3. 2007 vključno s pripombo gospoda Mitje Ficko.3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2006 (skrajšani postopek)
- Revizijsko poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2006SKLEP:1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2006 z vsemi bilancami.
2. Sredstva proračunske rezerve v višini 15.597 tisoč SIT se prenesejo med sredstva rezerv v letu 2007 na Občino Gornja Radgona v višini 10.963 tisoč SIT in Občino Apače v višini 4.634 tisoč SIT.
3. Denarna sredstva v višini 39.398 tisoč SIT se prenesejo v proračun Občine Gornja Radgona v višini 15.735 tisoč SIT, v proračun Občine Apače v višini 23.663 tisoč SIT.
4. Preplačilo finančne izravnave v višini 3.792 tisoč SIT poravna Občina Gornja Radgona v višini 2.665 tisoč SIT in Občina Apače v višini 1.127 tisoč SIT.
5. Občinska uprava mora bolj dosledno in hitreje izvajati vse možne ukrepe za izterjavo zapadlih in neplačanih obveznosti s strani neplačnikov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najemnine, itd.).
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 – prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja do vključno 14.05.2007. Pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo se upoštevajo tudi že dane upravičene pripombe in predlogi delovnih teles občinskega sveta in članov občinskega sveta, dani na predlog odloka za prvo obravnavo.7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (prva obravnava)SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 – prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja do vključno 14.05.2007. Pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo se upoštevajo tudi že dane upravičene pripombe in predlogi delovnih teles občinskega sveta in članov občinskega sveta, dani na predlog odloka za prvo obravnavo.
2. Načrt razvojnih programov Občine Gornja Radgona se za leta 2009–2013 primerno letno dopolnjuje.
8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona – prva obravnava, skupaj s pripombami, ki sta jih podala Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve. Obravnava o predlogu pravilnika traja do vključno 14. 5. 2007.9. Soglasje k povišanju cen distribucije in oskrbe s pitno vodoSKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k povišanju cen distribucije in oskrbe s pitno vodo na območju občine Gornja Radgona, izvajalcu gospodarske javne službe Komunala Radgona d.o.o. s sedanjih 0,4811 EUR/m3 vode na 0,5500 EUR/m3 vode, ali 131,81 SIT/m3.
2. Obračunano amortizacijo za leto 2006 v višini 140.307,31 EUR (33.623.242,80 SIT) javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. lahko odpiše v breme obveznosti do ustanovitelja.
10. Kataster javnih površin v mestu Gornja RadgonaSKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Kataster javnih površin v mestu Gornja Radgona.
2. Sredstva za vzdrževanje javnih površin se zagotavljajo v proračunu Občine Gornja Radgona.
11. Koledar prireditev v letu 2007 v občini Gornja RadgonaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2007 v občini Gornja Radgona. Koledar prireditev se med letom lahko dopolnjuje. 12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

13. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama