JAVNI RAZPIS za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2007, v občini Gornja Radgona + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 01.06.2007

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona na podlagi 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31.12.2005 in po uveljavitvi št. 32 z dne 01.06.2007) objavlja JAVNI RAZPIS za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2007, v občini Gornja Radgona 1. Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona v naslednjih predvidenih višinah:

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 35.070 EUR
Športna vzgoja predšolskih otrok 2.170 EUR
- interesna vadba predšolskih otrok 30-60 urni programi 1.500 EUR
- Ciciban planinec 170 EUR
- naučimo se plavati 10-urni program plavanja za otroke v starosti
5 let, za prevoz 500 EUR
Športna vzgoja šoloobveznih otrok 6.500 EUR
- naučimo se plavati 10-urni program plavanja za otroke v starosti
6 let, za prevoz 1.500 EUR
- kritje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih 3.500 EUR
- interesna vadba šoloobveznih otrok 40-80 urni programi 1.500 EUR
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 26.400 EUR
- za strokovni kader 14.100 EUR
- za uporabo objekta 8.000 EUR
- za materialne stroške programov 4.300 EUR

KAKOVOSTNI ŠPORT 3.300 EUR

VRHUNSKI ŠPORT - športni dodatek 1.250 EUR

ŠPORTNA REKREACIJA 4.800 EUR

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 3.300 EUR

POSEBNI PROGRAMI 3.500 EUR

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE 49.774,85 EUR
Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje kadrov v športu 4.600 EUR
- usposabljanje strokovnih kadrov 3.100 EUR
- spopolnjevanje strokovnih kadrov 1.500 EUR
Športne prireditve 3.200 EUR
Delovanje društev in občinske športne zveze 41.974,85 EUR
- 75 % za kakovostni šport 31.481,14 EUR
- 25 % za rekreativni šport 10.493,71 EUR

3. Za sredstva na tem razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz prve točke tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- da imajo sedež v občini Gornja Radgona,
- da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.

4. Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije za javni razpis za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2007 v občini Gornja Radgona. Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

5. Sredstva pridobljena na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do 15.11.2007.

6. Kraj in rok prijave:
Občina Gornja Radgona
Občinska uprava Partizanska 13, Gornja Radgona
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z navedbo "Prijava na Razpis za šport 2007" in naslovom vlagatelja. Vloge je možno dostaviti osebno ali po pošti.Vloge, ki bodo oddane osebno morajo biti v vložišču Občine Gornja Radgona oddane do 15.06.2007 do 12.00 ure. Vloge, ki bodo oddane po pošti, morajo biti oddane s poštnim žigom 15.06.2007. Vloge prejete po datumu zaključka razpisa, se vrnejo predlagateljem.

7. Datum odpiranja vlog: 19.06.2007.

8. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.

9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine: http://www.gor-radgona.si. Dvigniti pa jo je možno tudi v vložišču občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona soba številka 20 pri ga. Mariji Holer vsak delavnik v času uradnih ur. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

* * * *Spodaj v priponkah je dostopna RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu:RAZPISNA DOKUMENTACIJA - ŠPORT (PDF)RAZPISNA DOKUMENTACIJA (ŠPORT) - 1. DEL (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (ŠPORT) - 2. DEL (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (ŠPORT) - 3. DEL (DOC)