Sklepi 24. redne seje Občinskega sveta

datum: 06.11.2002

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 23. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Polletno poročilo župana o izvrševanju in o realizaciji nalog proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Polletno poročilo župana o izvrševanju in o realizaciji nalog proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002.

6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2001-2002 na lokalnih cestah za leto 2002 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2001-2002 na lokalnih cestah za leto 2002 (skrajšani postopek).

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda - druga obravnava.

8. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda - druga obravnava.

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona-Trate" (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona-Trate" - druga obravnava.

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona–mestno središče -druga obravnava.

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona - skrajšani postopek.12. Sanacija odlagališča komunalnih odpadkov v Hrastje Moti
SKLEP:
1.Občina Gornja Radgona sprejema predlog aktivnosti postopne sanacije odlagališča komunalnih odpadkov Hrastje-Mota v letih od 2003 do 2007, ki ga je pripravila družba ING eko iz Murske Sobote in po katerem znašajo skupni stroški sanacije 128.211.528.00 SIT vključno z DDV in sicer:
- Občine Gornja Radgona 67.311.052,20 SIT
- Občine Radenci 56.669.495,38 SIT
- Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 4.230.980,42 SIT
2. S sofinancerji investicije iz 1. točke tega sklepa, se sklene Medobčinska pogodba o sofinanciranju sanacije odlagališča komunalnih odpadkov Hrastje-Mota. Sopodpisnik pogodbe je upravljalec odlagališča LETNIK – Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič, 2230 Lenart
3. Sklep začne veljati šele po podpisu pogodbe iz. 2. točke tega sklepa.


13. Mnenje k izvedbi investicije rekonstrukcije – obnove lokalne ceste LC 104071
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k izvedbi investicije rekonstrukcije – obnove lokalne ceste LC 104071 (Črešnjevci-Zbigovci-Lastomerci), odsek Zbigovci PGD - Zbigovci (meja KS).
Cesta je vključena v projekt turistične vinske ceste Radgonsko Kapelskih goric VTC 16-5 kot prioritetna vinska cesta. V projektu vinskih cest na našem območju ta odsek pomeni takojšnjo vključitev na vinorodno območje in s tem odmik vožnje po zelo prometni magistralni cesti Maribor – Gornja Radgona.

14. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Apače
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Antona Rovšnika za ravnatelja Osnovne šole Apače.


15. Predlog oseb za sklepanje zakonskih zvez na Upravni enoti Gornja Radgona
SKLEP:
Za sklepanje zakonskih zvez na Upravni enoti Gornja Radgona se predlagajo naslednje osebe:
1. Slavica MUHIČ, 
***********************************,
2. Lojzka FRAJHAM, 
***********************************,
3. Vesna KOTNIK KAJDIČ, 
***********************************,
4. Dušan ZAGORC, 
***********************************,
5. Miha VODENIK, 
***********************************,
6. Violeta DEUTSCH MESARIČ, 
***********************************.

16. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Marije Šauperl za direktorico Centra za socialno delo Gornja Radgona.


17. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Marjana Žula za ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona.


18. Mnenje k podaljšanju mandata v.d. direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona
SKLEP:
Vršilcu dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona mag. Janku Slaviču, ***************, se podaljša mandat v.d. direktorja zavoda za dobo enega leta.


19. Predlog sklepa o odkupu 58 stanovanj v novem stanovanjskem bloku na Tratah v Gornji Radgoni
SKLEP:
1. Odkupi se 58 stanovanj (34 neprofitnih, 21 socialnih in 3 invalidska stanovanja) v skupni izmeri 3.426,34 m2 v stanovanjskem bloku na Tratah v Gornji Radgoni od prodajalca SGP Pomgrad iz Murske Sobote, za znesek 3.121.758,11 EUR oz. 707.687.266,84 SIT. Za obračun se uporabi vrednost EUR na dan plačila.
2. Pri odkupu stanovanj nastopata kot kupca - soinvestitorja Občina Gornja Radgona v višini 2.118.013,43 EUR oz. 480.143.266,30 SIT in Stanovanjski sklad RS, javni sklad, v višini 227.544.000,00 SIT v fiksnem znesku.
3. Občina Gornja Radgona bo svoje obveznosti za nakup stanovanj poravnala v treh letih in sicer:
- že izvršeno predplačilo 207.902,59 EUR oz. 47.130.498,45 SIT
- v letu 2002 705.793,82 EUR oz. 60.000.000,00 SIT
- v letu 2003 923.067,04 EUR oz. 209.254.775,90 SIT
- v letu 2004 281.249,98 EUR oz. 63.757.992,34 SIT


20. Predlog sklepa o pokrivanju stroškov tehnične ureditve Krajevnih uradov Negova in Apače
SKLEP:
Občina Gornja Radgona se strinja, da Krajevna urada Negova in Apače ostaneta kot organizacijski enoti Upravne enote Gornja Radgona.
Stroške informatizacije krajevnih uradov, stroške vzdrževanja informacijske opreme in vodov ter stroške tehničnega varovanja zagotovi Občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2003, istočasno z zahtevo, da se izvajajo delovne naloge, najmanj 3 dni v tednu.


21. Informativno gradivo skupaj s sodbo višjega sodišča

22. Poročilo Nadzornega odbora o izvedenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 in nekaterih proračunskih postavk za leto 2002

23. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta