Sklepi 7. redne seje Občinskega sveta

datum: 13.08.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 6. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (druga obravnava)SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – druga obravnava.


6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek s popravkom tretjega člena, kateri se pravilno glasi: "Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne od 01.01.2004.".
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona po skrajšanem postopku s popravkom drugega člena, kateri se pravilno glasi: "Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.".
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona s popravkom šestega člena, kateri se pravilno glasi: "Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.".
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najemSKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem s popravkom drugega člena, kateri se pravilno glasi: "Ta pravilnik prične veljati 15 dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.".
10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar - junij 2003SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar - junij 2003.
11. Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta v času od 19.12.2002 do 30.06.2003SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov Občinskega sveta v času od 19.12.2002 do 30.06.2003.


12. Sklep o potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkovOdločanje se prenese na naslednjo sejo občinskega sveta.13. Sklep o znižani najemnini za poslovne prostore na Lackovi 17, v Gornji RadgoniSKLEP:
Najemnina za poslovne prostore na Lackovi 17 v Gornji Radgoni v izmeri 286,163 m2, se zniža na 300.000,00 SIT mesečno, kar znaša 1.048,35 SIT/m2.
14. Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorja Zavoda za turizem Gornja RadgonaSKLEP:
Vršilcu dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona mag. Janku SLAVIČU, dipl. ing.agr., se podaljša mandat v.d. direktorja zavoda do 31.12.2003.


15. Mnenje k imenovanju direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona SKLEP:Občina Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju dr. Ivana RIHTARIČA iz Radenc za direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona.16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama