Sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 9. 2007

datum: 01.10.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 27. 9. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta in zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 12. 7. 2007.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 7. 2007.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona – druga obravnava.


6. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina – druga obravnava.

7. Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

8. Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona – prva obravnava.


9. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.

10. Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona – prva obravnava.

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga traja do 15.10.2007.

12. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona – prva obravnava.
2. O pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona se v nadaljevanju seje opravi druga obravnava pravilnika v predloženem besedilu.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

13. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar – junij 2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2007.

14. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 14.11.2006 do 30.06.2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 14.11.2006 do 30.06.2007.

15. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicijskih sredstev in materialnih stroškov v Glasbeni šoli Gornja Radgona za leto 2006
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicijskih sredstev in materialnih stroškov v Glasbeni šoli Gornja Radgona za leto 2006.

16. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2006 in za prvo polletje leta 2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2006 in za prvo polletje leta 2007 na znanje.


17. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena določenim nepremičninam v k.o. Črešnjevci, k.o. Gornja Radgona, k.o. Gornji Ivanjci, k.o. Hercegovščak, k.o. Ivanjševci, k.o. Kunova, k.o. Lastomerci, k.o. Lomanoše, k.o. Mele, k.o. Negova, k.o. Očeslavci, k.o. Orehovci, k.o. Orehovski Vrh, k.o. Plitvički Vrh, k.o. Police, k.o. Radvenci, k.o. Spodnji Ivanjci, k.o. Spodnja Ščavnica, k.o. Stavešinci, k.o. Zbigovci
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema v predloženi vsebini sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena določenim nepremičninam v k.o. Črešnjevci, k.o. Gornja Radgona, k.o. Gornji Ivanjci, k.o. Hercegovščak, k.o. Ivanjševci, k.o. Kunova, k.o. Lastomerci, k.o. Lomanoše, k.o. Mele, k.o. Negova, k.o. Očeslavci, k.o. Orehovci, k.o. Orehovski Vrh, k.o. Plitvički Vrh, k.o. Police, k.o. Radvenci, k.o. Spodnji Ivanjci, k.o. Spodnja Ščavnica, k.o. Stavešinci in k.o. Zbigovci.

18. Sklep o neodplačnem prevzemu nepremičnine parc. št. 3/3 k.o. Kunova v last Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednjo nepremičnino:
- parc. št. 3/3 v izmeri 102 m2, k.o. Kunova
last Rožman Jožice, 
***********************************.
2. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnine v zemljiški knjigi nosi Občina Gornja Radgona.

19. Sklep o menjavi nepremičnin na podlagi menjalne pogodbe v k.o. Kunova
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona na podlagi menjalne pogodbe prevzame v last naslednje nepremičnine:
- parc. št. 171/2 v izmeri 739 m2, k.o. Kunova
- parc. št. 254/2 v izmeri 293 m2, k.o. Kunova
last Rožman Jožefa, 
***********************************
2. Stranka Rožman Jožef, 
*********************************** na podlagi menjalne pogodbe prevzame v last naslednje nepremičnine:
- parc. št. 430/2 v izmeri 87 m2, k.o. Kunova
- parc. št. 430/3 v izmeri 115 m2, k.o. Kunova
- parc. št. 430/4 v izmeri 326 m2, k.o. Kunova
- parc. št. 436/2 v izmeri 116 m2, k.o. Kunova
- parc. št. 436/3 v izmeri 56 m2, k.o. Kunova
last Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
3. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški knjigi nosi Občina Gornja Radgona.

20. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra nepremičnini parc. št. 939/2 k.o. Mele
SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 939/2, k.o. Mele, cesta v velikosti 30 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra.
2. Pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastniško pravico Občine Gornja Radgona na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa.
3.Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.


21. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2007.

22. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2007, kot sledi:
- nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Milanu NEKREPU,
- zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Štefanu FARTEKU,
- srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Srečku ŽIŽEKU,
- bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Francu CEHNARJU,
- listina Občine Gornja Radgona se podeli Skavtskemu stegu Gornja Radgona 1.

23. Imenovanje v.d. direktorja Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
SKLEP:
1. Za vršilko dolžnosti direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona se imenuje Norma BALE, prof.
2. Dela in naloge v.d. direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona so določene v 31. členu Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in se nanašajo na:
- pripravo in izvedbo vseh postopkov za začetek delovanja javnega zavoda (vpis v sodni register itd.),
- pripravo in izvedbo vseh potrebnih dejanj v zvezi s prenosom premoženja, pravic, obveznosti in sredstev ter zaposlenih iz enote zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – TIC Gornja Radgona na novo ustanovljeni zavod,
- pripravo statuta zavoda in akta o sistemizaciji delovnih mest,
- sklic prve - konstitutivne seje sveta zavoda.
3. Vršilka dolžnosti direktorice mora navedeno delo iz 2. točke tega sklepa izvesti do 31.12.2007. Dela in naloge v.d. direktorice opravlja do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj za dobo enega leta.


24. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve
SKLEP:
Za nadomestnega člana Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenuje Tomaž PETERNELJ, r**. 
***********************************.

25. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti
SKLEP:
Za nadomestno članico Odbora za družbene dejavnosti se imenuje Andreja HERCOG, r**. 
***********************************. 

26. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Marjana ŽULE, r**. 
***********************************, za ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona, za mandatno obdobje 2007 – 2012.

27. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Branka KLUNA, r**. 
***********************************, za ravnatelja vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, za mandatno obdobje 2007 – 2012.

28. Sklep o nakazilu sredstev iz proračunske rezerve kot pomoč pri sanaciji elementarne nesreče v Občini Železniki
SKLEP:
Iz proračunske rezerve se nakaže 5.000,00 EUR Občini Železniki, kot pomoč pri sanaciji elementarne nesreče.


29. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

30. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama