JAVNI RAZPIS za podelitev kadrovsko – občinskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2007/2008

datum: 04.10.2007

kategorija: Razpis

PRIPONKA - VLOGA:Obrazec za uveljavitev štipendije v šolskem oz. študijskem letu 2007/2008 (DOC)
Obrazec za uveljavitev štipendije v šolskem oz. študijskem letu 2007/2008 (PDF)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovsko-občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 13/2005) se objavljaJAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KADROVSKO – OBČINSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008I. Štipendije bodo podeljene za naslednje smeri oziroma programe šolanja, za katere je razpisano naslednje število štipendij:

SKLOP A – Za deficitarne poklice v gospodarstvu, v sodelovanju s podjetji:

 V sodelovanju s podjetjem VAR d.o.o.
o Oblikovalec kovin (IV. stopnja) – 1 štipendija za dijaka, ki je vpisan v prvi letnik ali višje;
o Strojni mehanik (IV. stopnja) – 1 štipendija za dijaka, ki je vpisan v prvi letnik ali višje;
o Strojni tehnik (V. stopnja) – 1. štipendija za dijaka, ki je vpisan v prvi letnik ali višje;
o Diplomirani inženir strojništva (VII. stopnja) – 1. štipendija za študenta, ki je vpisan v prvi letnik ali višje;

 V sodelovanju s podjetjem Lončarič – montaže d.o.o.
o Klepar-krovec (IV. stopnja) – 2. štipendiji za dijaka, ki sta vpisana v prvi letni ali višje;

 V sodelovanju s podjetjem ARCONT d.d.:
o Univerzitetni ali diplomirani inženir strojništva - smer: konstruiranje ali proizvodno strojništvo ali mehatronika (VII. stopnja) – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v prvi letni ali višje;
o Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir – smer: strojništvo ali gradbeništvo (VII. stopnja) – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v prvi letni ali višje;

 V sodelovanju s podjetjem TOKAM d.o.o.:
o Diplomirani inženir strojništva (VII. stopnja) – 1. štipendija za študenta, ki je vpisan v prvi letni ali više;
o Strojni tehnik (V. stopnja) – 1. štipendija za dijaka, ki je vpisan v prvi letni ali višje.II. Rok: Rok za oddajo vloge na razpis je do 05.11.2007 do 12.00 ure.III. Dokazila: Vlogi za dodelitev kadrovsko-občinske štipendije je potrebno priložiti naslednja dokazila:
 dokazilo o vpisu v letnik šolanja, za katerega se oddaja vloga za pridobitev štipendije,
 dokazilo o doseženem učnem oz. študijskem uspehu v preteklem letu, če se dijak/študent vpisuje v višji letni in sicer:
 fotokopijo spričevala preteklega šolskega leta, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata ali
 potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu,
 fotokopijo potrdila o državljanstvu,
 dokazilo o stalnem prebivališču v občini Gornja Radgona,
 izpolnjen obrazec za pridobitev kadrovsko-občinske štipendije,
 kopijo bančne kartice oz. osebnega računa,
 podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske),
 v letu razpisa sklenjeno pogodbo o štipendiranju s podjetjem (Var d.o.o., Lončarič – montaže d.o.o., ARCONT d.d. ali TOKAM d.o.o.).

Za dokazovanje kriterijev za dodelitev kadrovsko-občinske štipendije ima prosilec štipendije pravico predložiti dokazilo o sodelovanju s podjetji, javnimi zavodi in društvi ter drugimi organizacijami, ki imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona.IV. Pogoji za pridobitev štipendije: Pogodba o štipendiranju se sklene za dogovorjeno obdobje šolanja, v trajanju od enega do največ štiri šolska leta oz. od enega do največ pet študijskih let – odvisno od trajanja določene smeri šolanja (izobraževanje na IV. stopnji se štipendira največ tri leta, na V. stopnji največ štiri leta, na VII. stopnji VS program največ štiri leta ( tri leta študija + eno leto absolventskega staža), na VII. stopnji UNI. program največ pet let (štiri leta študija + eno leto absolventskega staža). Za absolvente tistih zavodov, pri katerih absolventski staž traja manj kot eno študijsko leto, se štipendija dodeli za dolžino absolventskega staža, določenega s pravili fakultete.

Kadrovsko-občinska štipendija se lahko dodeli dijaku ali študentu, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje naslednje pogoje:

• je državljan Republike Slovenije,
• ima stalno prebivališče v občini Gornja Radgona,
• je vpisan v letnik šolanja,
• ni ob vpisu v 1. letnik srednje šole starejši od 18 let,
• ni ob vpisu v 1. letnik visoko strokovnega ali univerzitetnega študija starejši od 26 let,
• je pripravljen sodelovati pri projektih iz Razvojnega programa občine Gornja Radgona,• je pripravljen sodelovati s podjetjem, ki ga v sodelovanju z občino Gornja Radgona sofinancira,
• se izobražuje za pridobitev poklica, ki predstavlja v občini Gornja Radgona deficit,
• ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske, sklenjene pred letom razpisa),
• da ima sklenjeno pogodbo o štipendiranju s podjetjem oziroma drugim gospodarskim subjektom navedenim v tem razpisu.
Pravice do kadrovsko-občinske štipendije ne more uveljavljati kandidat, ki:

• nima stalnega bivališča v občini Gornja Radgona,
• je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
• je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco,
• je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
• prejema drugo štipendijo (republiško, Zoisovo ali kadrovsko, sklenjeno pred letom razpisa),
• prejema posojilo za šolanje.V. Merila za pridobitev štipendije: Kadrovsko-občinske štipendije se dodelijo tistim kandidatom, ki med vsemi prijavljenimi kandidati na razpis zberejo največje število točk, ki so določene s kriteriji za ocenjevanje v 15. členu Pravilnika o dodeljevanju kadrovsko–občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona, objavljenem v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 13/2005.VI. Prijava na razpis za štipendije mora vsebovati obrazec za uveljavitev štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2007/2008 in vsa obvezna dokazila, ki so zahtevana v III. točki tega razpisa.VII. Obrazec, s katerim se kandidati prijavijo na razpis za štipendije, je mogoče dvigniti na Občini Gornja Radgona, na Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona ali si ga pridobiti s spletne strani www.pora-gr.si in www.gor-radgona.si.VIII. Prijave na razpis za štipendije pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom: Ne odpiraj - Javni razpis za podelitev kadrovsko–občinskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2007/2008.IX. Sklep o odločitvi glede podelitve štipendij bodo prijavljeni kandidati prejeli najkasneje v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.X. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Vladimir MAUKU, tel.št. 02/564-38-17 ali po elektronski pošti: vladimir.mauko@gor-radgona.si.Občina Gornja Radgona