9. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 10. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 10.10.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/8-Ž
Datum: 8. 10. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 18. oktobra 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 8. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 5. točki 9. redne seje OS (komplet) (PDF)
6. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicij in investicijskih vlaganj v Zdravstvenem domu Gornja Radgona za leto 2006 – obrazložitev Ivica MOČNIK, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 6. točki 9. redne seje OS (PDF)
7. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona za leto 2006 – obrazložitev Ivica MOČNIK, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 7. točki 9. redne seje OS (PDF)
8. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. Imenovanje članov v Svet javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

Gradivo k točki 8. in točki 9. bo posredovano po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.