Sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 10. 2007

datum: 25.10.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 18. 10. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 9. 2007.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami, vključno s spremembo, ki je bila sprejeta na sami seji.

6. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicij in investicijskih vlaganj v Zdravstvenem domu Gornja Radgona za leto 2006
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega poslovanja investicij in investicijskih vlaganj v Zdravstvenem domu Gornja Radgona za leto 2006.

7. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona za leto 2006
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona za leto 2006.

8. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
SKLEP:
Za člana Državnega sveta Republike Slovenije je določen kandidat:
FAFULIĆ Zlatan, r**. 
***********************************.
SKLEP:
Za predstavnika oz. elektorja v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta sta izvoljena:
SAKOVIČ Stanislav, 
*********************************** in
KRALJ Janko, 
***********************************.

9. Imenovanje članov v Svet javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
SKLEP:
Za člane Sveta javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona se imenujejo:
1. Dušan ZAGORC, 
***********************************,
2. Milan NEKREP, 
***********************************,
3. Zlatko MULEC, 
***********************************.

10. Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Slavice TRSTENJAK, r**. 
***********************************, za ravnateljico vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, za mandatno obdobje 2008 – 2012.

11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

12. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama