JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2007 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 26.11.2007

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 32, z dne 1.6.2007) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33, z dne 1.7.2007), objavljamRAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2007I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v gospodarstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Ur. list EU L 379, 28.12.2006, str 5-10).II. VIŠINA SREDSTEVSkupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 24.100 EUR. Sredstva se subvencionirajo za promocijo izdelkov in storitev podjetja na sejmih in razstavah.Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa. V kolikor bodo sredstva ostala neporabljena, se lahko porazdelijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2007.
V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem odobrena sredstva sorazmerno znižala.
Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih glede na potrebe v občini Gornja Radgona določi Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo skupaj z Območnim obrtnim združenjem Gornja Radgona.III. SPLOŠNA DOLOČILA1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa:mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a.) mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednji meril:
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR,
- vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR,
b.) majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
- čisti prihodki od prodaje ne presega 7.300.000 EUR,
- vrednost aktive ne presega 3.650.000 EUR,
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upoštevajo).2. Namen ukrepaJe spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, potencialni podjetniki in podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v register ter so se udeležili sejma ali razstave doma ali v tujini,
- prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih glede na potrebe v občini Gornja Radgona določi Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo skupaj z Območno obrtno zbornico Gornja Radgona,
- upoštevajo se le računi in pogodbe z datumi od 1.1.2007 do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
- navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona.

Intenzivnost pomoči:
- deficitarni poklici 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti,
- ostali upravičenci 35%pomoči.

Upravičeni stroški:
- najem, postavitev in delovanje razstavno prodajnega prostora na določenem sejmu ali razstavi,
- ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.3. Zahtevana dokumentacija: a) prijavni obrazec
b) izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev
c) dokazilo o registraciji:
- za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
- za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s strani AJPES- a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
- v kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega dovoljenja.
d) dokazilo o številu zaposlenih:
- izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju 1.1.2006 do 31.12.2006
- izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.
e) dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
- za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ki ne same biti starejši od 30 dni,
- za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
f) finančni izkazi o poslovanju:
- za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s strani AJPES-a,
- za samostojne podjetnike: fotokopiji Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti za zadnji dve leti (2005 in 2006) katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2005 in 2006).

g) podroben opis izvedenega promocijskega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in promociji) in stroškovno izdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih stroškov in skupno vrednost vseh stroškov brez DDV).

h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju od 1.1.2007 do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov.
i) Potrdilo o deficitarnosti, ki jih poseduje Območna obrtna zbornica Gornja Radgona,
k) Izpolnjeno izjavo upravičenca, da za pomoč de minimis ni dobil sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, oziroma, če jih je, v kakšni višini.
Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.IV. NAČIN PRIJAVE, KRAJ IN ČAS ZA ODDAJO VLOG Razpis je odprt vključno do ponedeljka, 10.12.2007, do 15. ure.Vlogo, prijavne obrazce z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom:

"NE ODPIRAJ, VLOGA: RAZPIS MALO GOSPODARSTVO"
Dostaviti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v razpisnem roku. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

- vsak delovnik v času uradnih ur na občini Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, pri Majdi Ferenc ali Simoni Petek,
- na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si
- na spletni strani PORA-e: www.pora-gr.si

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Majdi Ferenc vsak delovnik na telefon št.
02/564 38 31 ali na el. naslovu: darja.remsko@gor-radgona.siV. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOGVloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 10.12.2007, se kot prepozne zavržejo.
Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.Ocenjevalni postopek in merilaVloge bo komisija pregledala in jih na podlagi pogojev, navedenih v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji ocenila ter sprejela predlog o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev.

Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev za deficitarne poklice 50 % upravičenih stroškov, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, ostali upravičenci pa 35%. Sredstva bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.

Po predlogu komisije direktor občinske uprave izda opravičencem obvestilo o odobrenih sredstvih, na katero je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema.

Po preteku pritožbenega roka župan izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu, kar je osnova za sklenitev ustreznih pogodb.

Medsebojne obveznosti med Občino in prejemnikom se uredijo s pogodbo.


Številka: 313-1/2007-202
Datum: 26.11.2007


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r. PRIPONKE (Razpisna dokumentacija v DOC in PDF obliki):RAZPISNA DOKUMENTACIJA - razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 2007 (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 2007 (PDF)