Sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 12. 2007

datum: 28.12.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 20. 12. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.* * *

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega svetaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 18. 10. 2007 v predloženi vsebini.3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona – druga obravnava.

6. Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona – druga obravnava.

8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona – skrajšani postopek.

9. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

10. Sprememba Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006
SKLEP:1. V 4. odstavku 17. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33, z dne 01.07.2007) se črta besedilo "Dom starejših občanov Gornja Radgona, itd."2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalnem časopisu Prepih.

11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2008
SKLEP:1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2008 znaša 0,001716 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.


12. Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

13. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Črešnjevci in k.o. Gornja Radgona v last Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednje nepremičnine:
- parc. št. 496/7 v izmeri 7 m2, k.o. Črešnjevci
- parc. št. 511/8 v izmeri 8 m2, k.o. Črešnjevci
- parc. št. 984/2 v izmeri 35 m2, k.o. Črešnjevci
last Molan Doroteja, 
*********************************** 
-parc. št. 980/2 v izmeri 239 m2, k.o. Črešnjevci
last Žnidarič Ivanka in Ivan, 
*********************************** 
- parc. št. 1001/2 v izmeri 122 m2, k.o. Črešnjevci
- parc. št. 1002/2 v izmeri 25 m2, k.o. Črešnjevci
- parc. št. 1002/3 v izmeri 9 m2, k.o. Črešnjevci
- parc. št. 1003/5 v izmeri 9 m2, k.o. Črešnjevci
last Knaflič Frančiška, 
***********************************
- parc. št. 986/2 v izmeri 71 m2, k.o. Črešnjevci
- parc. št. 999/2 v izmeri 93 m2, k.o. Črešnjevci
last Kreft Ana, 
***********************************, Veberič Barbara in Ludvik, ***********************************
- parc. št. 624/2 v izmeri 25 m2, k.o. Gornja Radgona
last Žnuderl Marija in Franc, 
***********************************
2. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški knjigi nosi Občina Gornja Radgona.

14. Program športa za leto 2008 v občini Gornja Radgona
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program športa za leto 2008 v občini Gornja Radgona.

15. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v občini za leto 2006
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v občini za leto 2006.

16. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino Gornja Radgona in novonastalo Občino Apače
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora delitve premoženja med Občino Gornja Radgona in novonastalo Občino Apače.

17. Razrešitev dveh članov sveta javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona in imenovanje dveh nadomestnih članov
SKLEP:
1. Jože Kovač, 
*********************************** in Andrej Ritlop, ***********************************, se predčasno z 20.12.2007 razrešita članstva v Svetu zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona.
2. Za člana Sveta zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona, do izteka mandatne dobe Sveta zavoda, to je do 27.05.2008 leta, se imenujeta:
- Vinko ROUS, 
***********************************;
- Zlatko MULEC, 
***********************************.

18. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici odbora in imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem
SKLEP:
1. Ugotovi se, da je Majdi FERENC iz 
***********************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 13.11.2007 prenehalo članstvo v Odboru za kmetijstvo in turizem pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
2. Za nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in turizem se imenuje Otmar BABIČ, r**. 
***********************************.

19. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

20. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama