Sklepi 11. redne seje Občinskega sveta

datum: 31.12.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem pravne razlage 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema pravno tolmačenje Statutarno pravne komisije o glasovanju o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – druga obravnava, v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem zapisa 10. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapis 10. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 13.11.2003 z dopolnitvijo pod točko 9. na strani 12 in sicer sklep št. 93a "Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona - druga obravnava".

4. Obravnava in sprejem dnevnega reda

5. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 z vsemi bilancami in prilogami – druga obravnava.


7. Investicijski program za projekt "Zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v naseljih Črnci, Apače in Segovci" (II. faza – izgradnja čistilne naprave Apače)
SKLEP:
Občinski svet sprejema Investicijski program za projekt "Zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v naseljih Črnci, Apače in Segovci" (II. faza – izgradnja čistilne naprave Apače).

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – druga obravnava.

9. Program športa za leto 2004 v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program športa za leto 2004 v občini Gornja Radgona.

10. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2004 znaša 0,36 SIT.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.


11. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v občini Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP:
1. Vrednost točke za izračun komunalne takse znaša 11,00 SIT.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2004 dalje.

12. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
SKLEP:
1. Ugotovi se, da je Danijelu Vrzelu, 
***********************************, na podlagi podane pisne izjave z dne 25.11.2003, zaradi odstopa, prenehalo članstvo v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.
2. Za člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se imenuje Marta Njivar, 
***********************************.

13. Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona
SKLEP:
Vršilcu dolžnosti direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona mag. Janku SLAVIČU, dipl.ing.agr., se podaljša mandat v.d. direktorja zavoda največ do 30.06.2004.

14. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

15. Informacija o osrednji prireditvi v občini Gornja Radgona v počastitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo, prvega maja 2004

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama