JAVNI RAZPIS za podelitev kadrovsko – občinskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007

datum: 01.08.2006

kategorija: Razpis

PRIPONKA - VLOGA: Obrazec za uveljavitev štipendije 2006/2007 (PDF)
Obrazec za uveljavitev štipendije 2006/2007 (DOC)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovsko-občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 13/2005) se objavljaJAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KADROVSKO – OBČINSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2006/2007I. Štipendije bodo podeljene za naslednje smeri oziroma programe šolanja, za katere je razpisano naslednje število štipendij:

1- SKLOP A – Za deficitarne poklice v gospodarstvu, v sodelovanju s podjetji:

- univerzitetni diplomirani inženir strojništva – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v prvi letnik, smer konstrukterstvo za potrebe VAR d.o.o.
- univerzitetni diplomirani inženir strojništva – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan najmanj v 2. letnik, smer konstruiranje ali proizvodno strojništvo ali mehatronika ali tehnološka smer za potrebe ARCONT d.d.
- univerzitetni diplomirani inženir strojništva – 2 štipendiji za študenta, ki sta vpisana v 2. letnik, smer konstrukterstvo za potrebe ELTI d.o.o.
- univerzitetni diplomirani inženir telekomunikacij – 3 štipendije za študente, vpisane v 3. letnik za potrebe ELTI d.o.o.
- diplomirani kemik (kemija-anorganska) – 1 štipendija za študenta, vpisanega v 1. letnik za potrebe ELTI d.o.o.
- univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan najmanj v 2. letnik za potrebe ARCONT d.d.
- univerzitetni diplomirani gospodarski inženir – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan najmanj v 2. letnik za potrebe ARCONT d.d.
- univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v 1. letnik ali višji letnik za potrebe M.M. KAUČIČ d.o.o.
- diplomirani inženir elektrotehnike (VS) – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v 3. letnik za potrebe ELSA Gornja Radgona d.o.o.
- diplomirani inženir gradbeništva (VS) – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v 3. letnik za potrebe ELSA Gornja Radgona d.o.o.
- elektrotehnik – 1 štipendija za dijaka, ki je vpisan v 4. letnik za potrebe ELSA Gornja Radgona d.o.o.- gradbeni tehnik – 1 štipendija za dijaka, ki je vpisan v 4. letnik za potrebe ELSA Gornja Radgona d.o.o.
- klepar-krovec – 2 štipendiji za dijaka, ki je vpisan v 1. letnik ali višji letnik za potrebe LONČARIČ MONTAŽA d.o.o.

2- SKLOP B - Za deficitarne poklice v negospodarstvu:

- defektolog – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v 1. letnik ali višji letnik za potrebe Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova
- univerzitetni diplomirani psiholog – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v 1. letnik ali višji letnik za potrebe Centra za socialno delo Gornja Radgona
-zdravnik splošne prakse - za študenta, ki je vpisan v 1. letnik ali višji letnik za potrebe Zdravstvenega doma Gornja Radgona
- univerzitetni diplomirani (socialni pedagog ali pedagog ali profesor pedagogike) – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v 1. letnik ali višji letnik za potrebe Društva prijateljev mladine Gornja Radgona
- profesor violine ali flavte ali kitare – 1 štipendija za študenta, ki je vpisan v 1. letnik ali višji letnik za potrebe Glasbene šole Gornja Radgona.
II. Rok: Rok za oddajo vloge na razpis je do 02.10.2006 do 12.00 ure.III. Dokazila: Vlogi za dodelitev kadrovsko - občinske štipendije je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- dokazilo o vpisu v letnik šolanja, za katerega se oddaja vloga za pridobitev štipendije,
- dokazilo o doseženem učnem oz. študijskem uspehu v preteklem letu in sicer:
• fotokopijo spričevala preteklega šolskega leta, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata ali
• potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu,
- dokazilo o stalnem prebivališču v občini Gornja Radgona,
- izpolnjen obrazec za pridobitev kadrovsko - občinske štipendije,
- kopijo bančne kartice oz. osebnega računa,
- podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske),
- v letu razpisa sklenjeno pogodbo o štipendiranju s podjetjem.

Za dokazovanje kriterijev za dodelitev kadrovsko-občinske štipendije ima prosilec štipendije pravico predložiti dokazilo o sodelovanju s podjetji, javnimi zavodi in društvi ter drugimi organizacijami, ki imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona.IV. Pogoji za pridobitev štipendije: Pogodba o štipendiranju se sklene za dogovorjeno obdobje šolanja, v trajanju od enega do največ štiri šolska leta oz. od enega do največ pet študijskih let – odvisno od trajanja določene smeri šolanja (izobraževanje na IV. stopnji se štipendira največ tri leta, na V. stopnji največ štiri leta, na VII. stopnji VS program največ štiri leta ( tri leta študija + eno leto absolventskega staža), na VII. stopnji UNI. program največ pet let (štiri leta študija + eno leto absolventskega staža). Za absolvente tistih zavodov, pri katerih absolventski staž traja manj kot eno študijsko leto, se štipendija dodeli za dolžino absolventskega staža, določenega s pravili fakultete.

Kadrovsko - občinska štipendija se lahko dodeli dijaku ali študentu, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje naslednje pogoje:
- je državljan Republike Slovenije,
- ima stalno prebivališče v občini Gornja Radgona,
- je vpisan v letnik šolanja,
- ni ob vpisu v 1. letnik srednje šole starejši od 18 let,
- ni ob vpisu v 1. letnik visoko strokovnega ali univerzitetnega študija starejši od 26 let,
- je pripravljen sodelovati pri projektih iz Razvojnega programa občine Gornja Radgona,
- je pripravljen sodelovati s podjetjem, ki ga v sodelovanju z občino Gornja Radgona sofinancira,
- se izobražuje za pridobitev poklica, ki predstavlja v občini Gornja Radgona deficit,
- ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske, sklenjene pred letom razpisa),
- da ima sklenjeno pogodbo o štipendiranju s podjetjem oziroma drugim gospodarskim subjektom.
Pravice do kadrovsko - občinske štipendije ne more uveljavljati kandidat, ki:
- nima stalnega bivališča v občini Gornja Radgona,
- je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco,
- je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
- prejema drugo štipendijo (republiško, Zoisovo ali kadrovsko, sklenjeno pred letom razpisa)
ali posojilo za šolanje.V. Merila za pridobitev štipendije: Kadrovsko-občinske štipendije se dodelijo tistim kandidatom, ki med vsemi prijavljenimi kandidati na razpis zberejo največje število točk, ki so določene s kriteriji za ocenjevanje v 15. členu Pravilnika o dodeljevanju kadrovsko – občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona, objavljenem v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 13/2005.VI. Prijava na razpis za štipendije mora vsebovati obrazec za uveljavitev štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2006/2007 in vsa obvezna dokazila, ki so zahtevana v III. točki tega razpisa.VII. Obrazec, s katerim se kandidati prijavijo na razpis za štipendije, je mogoče dvigniti na Občini Gornja Radgona, na Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona ali si ga pridobiti s spletne strani www.pora-gr.si in www.gor-radgona.si.VIII. Prijave na razpis za štipendije pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom: Ne odpiraj - Javni razpis za podelitev kadrovsko – občinskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007.IX. Sklep o odločitvi glede podelitve štipendij bodo prijavljeni kandidati prejeli najkasneje v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.X. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Bernardi Hari, tel.št. 02/5643-819 ali po elektronski pošti: bernarda.hari@gor-radgona.si.Občina Gornja Radgona