10. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 04.11.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-9/2003-Ž
Datum: 30.10.2003


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M10. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 13. novembra 2003, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 9. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Potrditev mandata članici občinskega sveta – obrazložitev predsednik občinske volilne komisije

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 (prva obravnava) - obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (skrajšani postopek) – obrazložitev Marija KAUČIČ

9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja BRUMEN

10. Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 – z načrtom razvojnih programov – obrazložitev predstavnik Ekonomskega instituta Maribor in Anton KAMPUŠ, župan

11. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

12. Predlog sklepa o znižanju izhodiščnih cen za prodajo občinskega stvarnega premoženja – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

13. Predlog za imenovanje članic in članov Odbora za mednarodno sodelovanje - obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14. Informacija o revizijskem poročilu o poslovanju Občine Gornja Radgona v letu 2002

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
gradivo_za_10_sejo_os.pdf