JAVNI RAZPIS za prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb

datum: 18.10.2004

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01), Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednjiJ A V N I R A Z P I Sza prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb I.Predmet prodaje:1.Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.193.617,98 SIT.2.Zemljišče v Apačah (pri vrtecu) v skupni izmeri 7663 m2, parc. št. 469/27 in 469/68, obe k.o. Apače, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 11.103.687,00 SIT. 3.Zemljišče v Gornji Radgoni (pri betonarni Petelin) v izmeri 1070 m2, parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.959.170,00 SIT.4.Zemljišče v Črncih v izmeri 2482 m2, parc. št. 12/15, k.o. Črnci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.953.334,00 SIT. 5.Stanovanje v 1. nadstropju stanovanjskega objekta v Negovi v velikosti 62,20 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 1213/12, k.o. Negova, za izhodiščno ceno 3.786.526,00 SIT. 6.Zemljišča v Industrijsko – poslovni coni Element v Gornji Radgoni parc. št. 952, 954, 956 in 957 k.o. Gornja Radgona skupne izmere 2482 m2 za izhodiščno ceno 9.287.644,00 SIT. Nepremičnine iz te točke se prodajajo skupaj kot en sklop. Na zemljiščih se lahko gradijo le objekti za trgovinsko dejavnost. Zemljišča so delno komunalno opremljena.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV za zemljišča iz točke 1., 2., 3., 4. in 6. komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.II. Pogoji razpisa: 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:

 da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
 da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
 da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
 V ponudbi za zemljišče iz 6. točke tega razpisa mora biti navedena predvidena površina in namembnost objekta na parceli, dejavnost za katero se bo bodoči objekt uporabljal, število zaposlenih v objektu ter predvideni pričetek obratovanja objekta. Kupec je dolžan na zemljišču iz 6. točke razpisa v roku dveh let od podpisa pogodbe končati investicijo. Kupec, ki ne prične in konča investicije v prej navedenem roku, ne sme prodati zemljišča drugemu.
 Izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne, razen za točko 6., kjer se bodo poleg cene upoštevali še drugi kriteriji (predvidena namembnost objekta, rok izgradnje, število zaposlenih v objektu in velikost objekta).

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 03.11.2004 do 15.00 ure na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, 9250 GORNJA RADGONA, z
oznako: "JAVNI RAZPIS – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"
4. Ponudbi je treba priložiti:
 potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oz. izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
 potrdilo o plačilu varščine.

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oz. ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno - kupljeno". Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02 / 561-16-71, kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ, za točko 6. pa g. Igor PIVEC. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.