26. redna seja Občinskega sveta

datum: 17.10.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVETŠtevilka: 032-01-07/2002-Ž
Datum: 07.10.2002Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99 in 104/00) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99),


S K L I C U J E M

26. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 24. oktobra 2002, ob 14. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 25. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Regionalni razvojni program Pomurje 2000 – obrazložitev predstavnik RRA "MURA" iz Murske Sobote
6. Sklep o sprejemu idejnega osnutka za prenovo OŠ Spodnja Ščavnica v dom starostnikov – obrazložitev predstavnik firme EURODOM d.o.o. iz Lenarta
7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (prva obravnava) skupaj s planom dela režijskega obrata ter planom vzdrževanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov za leto 2003 – obrazložitev župan in Darinka Bodanec
8. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Dragan Kujundžič
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona – obrazložitev Štefanija Raj
10. Kataster javnih površin v naselju Apače – obrazložitev Andrej Subašič
11. Sklep o odkupu zemljišč za potrebe izgradnje pločnika, kolesarske steze in zbirnega kanala fekalne kanalizacije na cesti R2-438 skozi naselje Segovci – obrazložitev Dragan Kujundžič
12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK, l.r.