20. seja Odbora za družbene dejavnosti (30.01.2006)

datum: 27.01.2006

kategorija: Seje delovnih teles

20. seja Odbora za področje družbene dejavnosti, je sklicana v ponedeljek, 30. januarja 2006 s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 19. seje odbora z dne 12.12.2005
4. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2005
5. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu
2006
6. Koledar prireditev za leto 2006
7. Razno Podpredsednica odbora za družbene dejavnosti: Marta NJIVAR, l.r.