16. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18.11.2004

datum: 09.11.2004

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-6/2004-Ž
Datum: 05.11.2004


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M16. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 18. novembra 2004, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 15. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF)) 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 5. točka (PDF))6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 6. točka (PDF))7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ in Danijel VRZEL, podžupan(GRADIVO 7. točka (PDF))8. Sklep o odkupu zemljišča v Konjišču – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ(GRADIVO 8. točka (PDF))9. Sklep o določitvi plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanoviteljice v organih javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Vinko ROUS(GRADIVO 9. točka (PDF))10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.