5. seja Komisije za priznanja, pohvale in nagrade (09.08.2004)

datum: 04.08.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisa 4. seje komisije, z dne 14.06.2004
3. Obravnava prispelih predlogov na razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2004 in oblikovanje predloga sklepa o dobitnikih priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2004
4. Razno
PREDSEDNIK KOMISIJE: Viljem ŽUNKOVIČ,l.r.