Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona v letu 2003

datum: 16.05.2003

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2003) objavlja

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona v letu 2003

1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Višina: Namenijo se sredstva 500.000,00 SIT.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki delujejo na območju občine in predložijo naslednjo dokumentacijo:
- letni program dela in poročilo o izvedenih ukrepih,
- seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
Vloga, zahtevek: se posreduje na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo. Odobritev in nakazilo sredstev sofinanciranja programa se izvede s sklepom župana Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka je do 30.06. v tekočem letu oziroma do porabe predvidenih sredstev.

2. Sofinanciranje analiz zemlje in krme
Višina: Namenijo se sredstva v višini 300.000,00 SIT.
Namen ukrepa
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje, s stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona. Sredstva se upravičencem dodelijo le za ukrepe na območju občine Gornja Radgona.
Upravičenci predložijo k vlogi račun pooblaščene organizacije za opravljeno analizo zemlje ali krme.


Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži naročnik – kmetovalec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo iz katerega je razvidno točen naslov, vrsta in število vzorcev analize in št. t.r. naročnika.
Rok za vložitev zahtevka: sprotno za opravljene analize oziroma najkasneje do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.

3. Manjša zemeljska dela – male melioracije
Višina: Namenja se 400.000,00 SIT.
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, kot so: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, čiščenje in izkop jarkov, planiranje terena, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
- sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, čiščenje in izkop jarkov, planiranje terena in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha,
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- kopijo katastrskega načrta,
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
- račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
- gradbeno dokumentacijo in pridobljena ustrezna upravna dovoljenja, v kolikor je le-ta potrebna,
- zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
- zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.Pogoji: Upravičenci sredstev za sofinanciranje izvedbe male melioracije so fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem in za usposabljanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Gornja Radgona.
Vloga, zahtevek: Zahtevek vloži upravičenec – kmetovalec na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo.
Odobritev in nakazilo sredstev, sofinanciranje programa se izvede s sklepom župana Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka je do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.
4. Zavarovanje posevkov in plodov
Višina: Namenja se 3.500.000,00 SIT.
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin in trajnih nasadov.
Višina pomoči
- do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
- Upravičenci do sofinaciranja zavarovanja za kmetijske pridelke in posevke so fizične osebe – kmetje, s stalnim bivališčem na območju občine Gornja Radgona. Upravičenci morajo imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovalno družbo, ki je predhodno sklenila pogodbo o sofinanciranju paketnega zavarovanja z Občino Gornja Radgona. Paketno zavarovanje se sklepa in zaključi do konca meseca maja za tekoče leto.
- Dodatni popust zavarovalne družbe je v višini najmanj polovice odstotnega zneska, ki ga subvencionira Občina.
Vloga, zahtevek: Vlogo – račun za koristnika vloži zavarovalna družba v obsegu priznanega pogodbenega regresa za tekoče leto. K računu mora biti priložena fotokopija sklenjene zavarovalne police za posameznega upravičenca – kmetovalca.
Rok za vložitev zahtevka je do 30.06. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.

5. Programi izobraževanja kmetov
Višina: Namenja se 650.000,00 SIT.
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete - nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
- pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
- kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči
- za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oz. participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oz. usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
- za udeležence izobraževanja (kmete): račun oz. dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).

Vloga, zahtevek: Organizator programa izobraževanja za potrebe kmetijstva vloži vlogo na naslov Občine Gornja Radgona – pristojni organ za gospodarstvo in kmetijstvo. Odobritev in nakazilo sredstev se izvede s sklepom župana Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka: je do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.

6. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Višina: Namenja se 1.200.000,00 SIT.
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela - strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, prireditve, nastopi na sejmih) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
- do 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- finančno ovrednoten letni program dela ali poročilo o izvedeni aktivnosti,
- potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
Vlogo z ovrednotenim programom predložijo pristojnemu organu za gospodarstvo in kmetijstvo Občine Gornja Radgona. Odobritev in nakazilo sredstev se izvede s sklepom župana Občine Gornja Radgona.
Rok za vložitev zahtevka je do 30.11. za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.