JAVNI RAZPIS za oddajo poslovnih prostorov v najem

datum: 14.11.2003

kategorija: Razpis

Na podlagi 7. člena Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 51/96, Uradne objave št. 8/97, 22/99, Uradni list RS, št. 4/00, 33/01, 67/01, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 2/03) je Komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem pripravila

JAVNI RAZPIS
za oddajo poslovnih prostorov v najem


V najem se oddajo naslednji poslovni prostori v Gornji Radgoni:
1. Trg svobode 12
• poslovni prostor št. 8, I. nadstropje, v izmeri 22,77 m2
z izhodiščno najemnino 1.811,00 SIT/m2
• poslovni prostor št. 9, I. nadstropje, v izmeri 22,49 m2
z izhodiščno najemnino 1.811,00 SIT/m2
• poslovni prostor št. 10 I. nadstropje, v izmeri 20,40 m2
z izhodiščno najemnino 1.811,00 SIT/m2
Poslovni prostori so primerni za opravljanje poslovne dejavnosti.

2. Partizanska 5- 7
• poslovni prostor v izmeri 59,23 m2
z izhodiščno najemnino 1.568,60 SIT/m2
Poslovni prostor je primeren za opravljanje poslovne dejavnosti.

Poslovni prostori se oddajo v najem s pogodbo, ki mora biti v skladu z določili Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem in sklepom komisije.

Prispele ponudbe bo po poteku razpisnega roka obravnavala 5- članska komisija. Komisija pripravi sklep o oddaji poslovnega prostora. V primeru, da je več ponudnikov, komisija upošteva pri oblikovanju sklepa naslednje prednostne kriterije:

• če ponudnik opravlja dejavnost, ki se šteje v občini za deficitarno, ali če opravlja dejavnost domače obrti ali dejavnost, ki izvira iz kulturnega izročila,
• če je ponudnik brezposeln in bi se z začeto dejavnostjo samozaposlil,
• če ponudnik zagotovi, da bo zaposlil invalidno osebo,
• če je ponudnik občan občine Gornja Radgona.

Pisni ponudbi za najem poslovnega prostora je potrebno priložiti dokaz o izpolnjevanju pogojev najemnika in sicer:
• izjavo ponudnika o dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru,
• dokazilo o registraciji družbe iz sodnega registra,
• samostojni podjetniki - dokazilo iz obrtnega registra.

Rok za prijavo na javni razpis je do 25.11.2003.


Ponudbe prosilcev morajo biti poslane v zaprti ovojnici priporočeno po pošti na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Občinska uprava, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, z pripisom "Razpis za poslovne prostore - ne odpiraj".


KOMISIJA ZA ODDAJO
POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM