25. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 30. 3. 2006

datum: 22.03.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-1/2006-OS/25-Ž
Datum: 17. 3. 2006


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M25. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 30. marca 2006, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 24. seje občinskega svetaGRADIVO k 2. točki 25. redne seje OS (PDF)3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANECGRADIVO k 5. točki 25. redne seje OS (PDF)– Poročilo o notranjem revidiranju poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2005
– Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja – realizacija investicijskega dela proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005Poročilo nadzornega odbora (PDF)6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANECGRADIVO k 6. točki 25. redne seje OS (PDF)7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVECGRADIVO k 7. točki 25. redne seje OS (PDF)8. Odlok o izvajanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja PINTARIČGRADIVO k 8. točki 25. redne seje OS (PDF)9. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaGRADIVO k 9. točki 25. redne seje OS (PDF)10. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – obrazložitev Igor PIVECGRADIVO k 10. točki 25. redne seje OS (PDF) (velikost cca 1,6 MB)11. Informacija o izvajanju javnih del v občini Gornja Radgona v letih 2003, 2004 in 2005 – obrazložitev Janja PINTARIČGRADIVO k 11. točki 25. redne seje OS (PDF)12. Soglasje k pogodbi za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (Dom starejših občanov v Gornji Radgoni) – obrazložitev Janja PINTARIČGRADIVO k 12. točki 25. redne seje OS (PDF)13. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ,l.r.