18. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo (30.01.2006)

datum: 24.01.2006

kategorija: Seje delovnih teles

18. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, je sklicana v ponedeljek, dne 30. januarja 2006, s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 17. seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo z dne 05.09.2005
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov odbora
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopek
6. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2005
7. Soglasje k pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje "Prlekije"
8. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2006
9. RaznoPredsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo: Milan KURBUS, l.r.