Javni razpis za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2004 v občini Gornja Radgona

datum: 30.12.2003

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona na podlagi 30. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona(Uradni list RS, štev. 85/2002 in 26/2003) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2004 v občini Gornja Radgona

1. Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva in klubi, združenja in zveze, druge organizacije s področja športa, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona je sofinanciranje programov v naslednjih predvidenih višinah
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 462.647,00 sit
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 2.345.544,00 sit
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 10.685.050,00 sit
v kakovostni in vrhunski šport
• Kakovostni šport 2.667.317,00 sit
• Športna rekreacija 863.678,00 sit
• Posebni programi 839.126,00 sit
• Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje kadrov 803.176,00 sit
• Športne prireditve 871.569,00 sit
• Delovanje društev in občinske športne zveze 8.969.094,00 sit.

3. Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije za javni razpis za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2004 v občini Gornja Radgona. Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

4. Kraj in rok prijave:
Občina Gornja Radgona
Občinska uprava Partizanska 13, Gornja Radgona
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z navedbo " Prijava na Razpis za šport 2004" in naslovom vlagatelja. Vloge, ki bodo oddane osebno morajo biti v vložišču Občine Gornja Radgona oddane do 15.1.2004 do 12.00 ure. Vloge, ki bodo oddane po pošti, morajo biti oddane s poštnim žigom 14.1.2004. Vloge prejete po datumu zaključka razpisa, se vrnejo predlagateljem.

5. Datum odpiranja vlog: 16.1.2004.

6. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.

7. Razpisna dokumentacija se dvigne v vložišču občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona soba številka 20 pri ga. Mariji Holer vsak delavnik v času uradnih ur. Dostopna je tudi na spletni strani občine: http// www. gor-radgona/si.

8. V zvezi z izpolnjevanjem obrazcev in prijavo na razpis bo dne 6.1.2004 ob 17.00 uri v zbornici OŠ Gornja Radgona organiziran posvet.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Razpisna_dokumentacija_1.del.doc
Razpisna_dokumentacija_2.del.doc