12. seja Odbora za kmetijstvo in turizem (15.11.2004)

datum: 12.11.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 11. skupne seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbora za kmetijstvo in turizem z dne 27.07.2004
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (prva obravnava)
5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (prva obravnava)
6. Sklep o odkupu zemljišča v Konjišču
7. Razno Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem: Branko KOCBEK,l.r.