Sklepi 19. redne seje Občinskega sveta

datum: 14.04.2005

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2004 (skrajšani postopek)
- Poročilo o notranjem revidiranju poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2004
- Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja – realizacija investicijskega dela proračuna Občine Gornja Radgona za I. polletje 2004
SKLEP:
Občinski svet Občinski svet sprejema Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2004 z vsemi bilancami.

6. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona, po stanju na dan 31.12.2004.

7. Poročilo o finančnem poslovanju posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2004 (šole)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem naslednjih javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v letu 2004:
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Gornja Radgona
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Apače
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
- Javno vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola

8. Poročilo o finančnem poslovanju Zdravstvenega doma Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP 1:
1. Občinski svet občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona v letu 2004.
2. Občinski svet občine Gornja Radgona soglaša s predlogom sveta zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2004 razporedi za:
• nabavo specialnega reševalnega vozila v višini 6.000.000,00 SIT,
• nabavo opreme in ureditev otroškega dispanzerja v višini 14.170.000,00 SIT,
• nabavo opreme za Zdravstveno postajo Apače v višini 6.000.000,00 SIT,
• nabavo ultrazvoka v višini 5.497.171,00 SIT.
SKLEP 2:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2005 do višine 10%.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izplačilo enkratne letne nagrade direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2004 v višini ene mesečne plače direktorice.

9. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona v letu 2004.

10. Soglasje k Pravilom o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Pravilom o sprejemu otrok v vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

11. Sklep o odkupu nepremičnine parc. št. 720/1 k.o. Gornja Radgona in podelitvi statusa grajenega javnega dobra
SKLEP:
1. Odkupi se nepremičnina parc. št. 720/1, cesta v izmeri 54m2, pripisana pri vložni št. 784 k.o. Gornja Radgona, od lastnika M. Trade, d.o.o., Prešernova cesta 10, 9250 Gornja Radgona, za znesek 82.152,36 SIT.
2. Odkupljeni nepremičnini se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta.
3. Pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo za nepremičnino iz tega sklepa status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.


12. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in zamenjavi nepremičnine
SKLEP:
1. Nepremičnini parc. štev. 956/2 cesta v izmeri 774 m2 pripisani pri vl. št. VZ01 k.o. Mele se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Gornja Radgona na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa.
3. Po vpisu se navedena nepremičnina zamenja z nepremičnino parc. štev. 470/3 travnik k.o. Mele, last Radenske d.d. Radenci. Zamenjani nepremičnini se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

13. Sklep o imenovanju v.d. direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v ustanavljanju
SKLEP:
1. Za vršilca dolžnosti direktorja javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o. v ustanavljanju se imenuje Danijel VRZEL, ********.
2. Dela in naloge v.d. direktorja javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o. so določene v 45. členu Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o. in se nanašajo zlasti na:
- pripravo in izvedbo vseh postopkov za začetek delovanja javnega podjetja (vpis v sodni register),
- izvedbo vseh potrebnih dejanj v zvezi s prenosom premoženja, pravic, obveznosti, sredstev in zaposlenih v režijskem obratu na javno podjetje,
- pripravo statuta podjetja,- sklic prve konstitutivne seje nadzornega sveta podjetja.
3. Vršilec dolžnosti mora navedena dela iz 2. točke tega sklepa izvesti v rokih določenih v odloku o ustanovitvi javnega podjetja, vendar najpozneje v roku 6 mesecev po imenovanju. Dela in naloge v.d. opravlja do imenovanja direktorja podjetja, vendar najdalj za dobo enega leta.


14. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v ustanavljanju
SKLEP:
Za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. se imenujejo:
- Ludvik ROŠKAR, 
***********************************
- Vilijem ŽUNKOVIČ, 
***********************************
- Feliks PETEK, 
*********************************** 

15. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2004 na znanje.

16. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2004
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2004 na znanje.

17. Poročilo o delu Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona za leto 2004 na znanje.

18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama