Javni razpis za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2003 v občini Gornja Radgona

datum: 01.05.2003

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona na podlagi 30. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona(Uradni list RS, štev. 85/2002 in 26/2003) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2003 v občini Gornja Radgona


1. Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva in klubi, združenja in zveze, druge organizacije s področja športa, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona je sofinanciranje programov v naslednjih predvidenih višinah
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 523.000,00 sit
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 2.443.000,00 sit
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 12.186.000,00 sit
v kakovostni in vrhunski šport
• Kakovostni šport 3.042.000,00 sit
• Vrhunski šport 439.000,00 sit
• Šport invalidov 224.000,00 sit
• Športna rekreacija 985.000,00 sit
• Posebni programi 957.000,00 sit
• Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje kadrov 1.116.000,00 sit
• Športne prireditve 770.000,00 sit
• Delovanje društev in občinske športne zveze 7.015.000,00 sit.

3. Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije za javni razpis za zbiranje programov športa za sofinanciranje v letu 2003 v občini Gornja Radgona. Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

4. Rok za prijavo: 14.5.2003 na naslov:
Občina Gornja Radgona
Občinska uprava Partizanska 13, Gornja Radgona
Vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo " Prijava na Razpis za šport 2003" in naslovom vlagatelja.

5. Datum odpiranja vlog: 15.5.2003

6. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 5.6.2003.

6. Razpisna dokumentacija se dvigne v vložišču občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona soba številka 20 pri ga. Mariji Holer vsak delavnik od 8.do 14. ure. ali na www. gor-radgona.si. Dodatne informacije Janja Brumen, ob uradnih dnevih od 8-10 ure.ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.razpisna dokumentacija-športna dejavnost.doc