Sklepi 15. redne seje Občinskega sveta

datum: 18.10.2004

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 14. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2004
SKLEP:
- Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2004 se podeli gospodu Milku KRANJCU
- Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2004 se podeli gospodu Dragu TOTHU
- Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2004 se podeli gospodu Karlu KOROŠCU
- Listina Občine Gornja Radgona za leto 2004 se podeli gospodu Dušanu ZAGORCU


6. Sklep o uporabi takse za obremenjevanje okolja
SKLEP:
Sredstva takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2004 se porabijo tudi za nakup premične opreme – kompaktorja za potrebe CERO Puconci, ki je infrastruktura CERO Puconci.

7. Sklep o odkupu zemljišč na Delavski poti
SKLEP:
1. Odkupijo se nepremičnine:
- parc. št. 969, k.o. Gornja Radgona, gozd 3 v izmeri 86 m2, stanovanjska stavba v izmeri 100 m2, dvorišče v izmeri 500 m2 in stavba v izmeri 207 m2, pripisana pri vložni številki 89, k.o. Gornja Radgona
- parc. št. 970, k.o. Gornja Radgona, njiva 2 v izmeri 435 m2, pripisana pri vložni številki 89, k.o. Gornja Radgona
- parc. št. 971, k.o. Gornja Radgona, gozd 3 v izmeri 871 m2, pripisana pri vložni številki 89, k.o. Gornja Radgona
- parc. št. 973, k.o. Gornja Radgona, sadovnjak 2 v izmeri 1822 m2, pripisana pri vložni številki 89, k.o. Gornja Radgona
od prodajalke ŠKROBAR Milice, 
***********************************, za znesek 10.000.000,00 SIT.
2. Davki in vsi ostali stroški bremenijo kupca.
3. Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004.

8. Dopolnitev programa prodaje občinskega premoženja v letu 2003/2004
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2003/2004.

9. Sklep o merilih za določitev osnovne plače direktorju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o merilih za določitev osnovne plače direktorju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona.

10. Soglasje k Statutu Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Statutu javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona, ob pogoju, da se v 42. členu v prvem in drugem odstavku črtata besedi "državni", v tretjem odstavku pa se za besedo "zavoda" vstavi novo besedilo, tako da besedilo v celoti glasi: "Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja ustanovitelj".


11. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Negova za leto 2003
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Negova za leto 2003.

12. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Gornja Radgona za leto 2003
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Gornja Radgona za leto 2003.

13. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

14. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama