Sklepi 12. redne seje Občinskega sveta

datum: 30.03.2004

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 11. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek)
- Poročilo o notranjem revidiranju poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2003 ter mnenje k reševanju notranjih kontrol v Občini Gornja Radgona
- Poročilo nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2003SKLEPObčinski svet sprejema Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2003 z vsemi bilancami in podanimi pripombami odborov. 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona–Trate – skrajšani postopekSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Trate – skrajšani postopek.7. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2003SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona, po stanju na dan 31.12.2003. 8. Soglasje k zaključnemu računu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2003SKLEP1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Zaključnemu računu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2003.
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.632 tisoč SIT uporabi Zavod za turizem v letu 2004 za izvajanje dejavnosti in promocijsko gradivo.
9. Soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2004SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s Programom dela in finančnim načrtom Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2004.10. Sklep o sofinanciranju razvojnega projekta Medicinske fakultete MariborSKLEP1. Občina Gornja Radgona pristopa k pogodbi o ustanovitvi konzorcija za zagotovitev finančnih sredstev za razvojni projekt medicinske fakultete pri Univerzi v Mariboru.
V ta namen bo občina v treh letih prispevala denarna sredstva v višini 12.416 EUR (oziroma 2.955.000,00 SIT) in sicer:
- v letu 2004 v višini 4139 EUR oziroma 985.082,00 SIT
- v letu 2005 v višini 4139 EUR oziroma 985.082,00 SIT
- v letu 2006 v višini 4139 EUR oziroma 985.082,00 SIT
Ob vsakoletnem nakazilu sredstev se upošteva srednji tečaj Banke Slovenije na dan nakazila.
2. Sredstva za leto 2004 se nakažejo iz proračuna Občine Gornja Radgona – postavka splošna proračunska rezervacija K 4090.
11. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja RadgonaSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2004 s popravkom prvega odstavka šestega člena, kateri se pravilno glasi: "Ta sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.".12. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2003SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2003 na znanje. 13. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Apače za leto 2003SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Apače za leto 2003. 14. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za leto 2003SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 19.12.2002 do 31.12.2003.15. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2004 SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2004.16. Koledar prireditev v občini Gornja Radgona za leto 2004SKLEP1. Občinski svet sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2004 v Občini Gornja Radgona.
2. Stroški izvedbe prireditev navedeni v koledarju so informativnega značaja. Iz občinskega proračuna se pokrivajo v višini zagotovljeni na postavki prireditve.
17. Imenovanje v.d. direktorja Podjetniško razvojne agencije Gornja RadgonaSKLEP1. Za vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona v ustanavljanju se imenuje Janja BRUMEN, dipl.ekon.
2. Dela in naloge v.d. direktorice javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona so določene v 31. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona in se nanašajo na:
- pripravo in izvedbo vseh postopkov za začetek delovanja javnega zavoda (vpis v sodni register itd.),
- opravi vsa potrebna dejanja v zvezi s pripojitvijo Zavoda za turizem k javnemu zavodu Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona,
- pripravi statut zavoda,
- skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda.
3. Vršilka dolžnosti mora navedeno delo iz 2. točke tega sklepa izvesti v roku 6 mesecev po imenovanju. Dela in naloge v.d. opravlja do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj za dobo enega leta.
18. Predlog za imenovanje predstavnika v senat za reševanje pritožb na Ministrstvu za notranje zadeve in policijoSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona predlaga Feliksa Petka iz Črešnjevec 131, Gornja Radgona za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb na Ministrstvo za notranje zadeve in policijo. 19. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v Odbor za kmetijstvo in turizemSKLEP1. Ugotovi se, da je Francu Režonja iz Vratje vasi 21/a, Apače, na podlagi podane pisne izjave z dne 29.01.2004, zaradi odstopa prenehalo članstvo v Odboru za kmetijstvo in turizem.
2. Za člana Odbora za kmetijstvo in turizem se imenuje Marija VAKAJ iz Lešan 44, Apače.
20. Informacija o predvideni ustanovitvi javnega podjetja

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

22. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama