11. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 2. 2008 (dnevni red in gradivo)

datum: 11.02.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 21. februarja 2008, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/11-Ž
Datum: 7. 2. 2008


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 21. februarja 2008, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 10. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
KOMPLETNO GRADIVO k 5. točki 11. redne seje OS (REBALANS PR 2008) (PDF)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PORA Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 6. točki 11. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate (prva obravnava) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 7. točki 11. redne seje OS (PDF)
8. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2008 – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
GRADIVO k 8. točki 11. redne seje OS (PDF)
9. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2007 do 31.12.2007 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 9. točki 11. redne seje OS (PDF)
10. Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2008 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 10. točki 11. redne seje OS (PDF)
11. Sklep o razglasitvi leta 2008 v občini Gornja Radgona za "Golarjevo leto" – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 11. točki 11. redne seje OS (PDF)
12. Koledar prireditev v letu 2008 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dušan ZAGORC, podžupan Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 12. točki 11. redne seje OS (PDF)
13. Mnenje k imenovanju direktorice Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članici nadzornega odbora in sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaGradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki 13. in točki 14., katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.