Razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2008 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 01.06.2008

kategorija: Razpis

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Skupinske izjeme (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Skupinske izjeme (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - de minimis (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - de minimis (PDF)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 32, z dne 1.6.2007 in 42/08) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36/07), objavljamRAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2008I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoč v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/06, prilogo Uredbe komisije (ES) št. 70/01 in Uredbo komisije (ES) št. 1198/06:II. VIŠINA SREDSTEVSredstva so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2008 v višini 23.800,00 EUR in se razpisujejo za naslednje ukrepe:

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku) Okvirna višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (9. čl. Pravilnika - ukrep 1A) 5.000,00 EUR
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. čl. Pravilnika - ukrep 2A) 6.000,00 EUR
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (13. čl. Pravilnika - ukrep 3A) 2.000,00 EUR
4. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost (15. čl. Pravilnika - ukrep 1B) 4.800,00 EUR
5. Promocija in trženje proizvodov in storitev (15. člen Pravilnika - ukrep 2B) 3.000,00 EUR
6. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti (15. člen Pravilnika - ukrep 3B) 3.000,00 EURIII. SPLOŠNA DOLOČILASplošna določila - pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
5. Upravičenec, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstva že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
7. Če je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Upravičenci so mikropodjetja, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na področju občine Gornja Radgona, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu najmanj 1 ha primerljivih površin (GERK), ki ležijo na območju občine Gornja Radgona.
11. Zgoraj razdeljena sredstva za posamezne ukrepe so okvirna in se glede na število vlog za posamezen ukrep na predlog komisije lahko prerazporedijo.
12. Vloge bodo obravnavane na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa in v razpisni dokumentaciji.IV. UKREPI IN UPRAVIČENCI A. SKUPINSKE IZJEME

Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/06, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/05, ali s finančni mi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/06.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/06 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/04 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/06.

1A. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

Za razpisane ukrepe 1A velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani občine Gornja Radgona
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem mikropodjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov naložb,
- kritje stroškov obresti kreditov,
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.

1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
- stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
- stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma ne stanovanjski objekti),
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
- stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
- stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak ali vinograd), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala,
- stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
- kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,

1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
- načrt postavitve pašnika,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
- stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del.
Pogoji za pridobitev:
- program agromelioracije oz ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

2A. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Upravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere pojmovane kot naravne nesreče.
Bruto intenzivnost pomoči:
- višina podpore občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij, za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada RS, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
Upravičenci do pomoči:
- fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. V primeru zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine in ima sklenjeno zavarovalno polico z izbrano zavarovalnico s področja opravičenih stroškov,

- zavarovalnica, ki v imenu upravičenca iz zgornje alineje uveljavlja s strani občine sofinancirani del premije.
Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica med nosilcem kmetijskega gospodarstva in zavarovalnico,
-sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju med Občino in zavarovalnico v skladu z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij,
- zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega deleža zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev.

3A. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju, se lahko izvajajo državne pomoči:
1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,
3. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih.
Upravičeni stroški:
- stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
- stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
- stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih (stroški udeležbe, potni stroški za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini.
Bruto intenzivnost pomoči :
- pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
- fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti po pravilniku, so za to ustrezno registrirani, in ki za izvedeno tehnično podporo uveljavljajo sredstva pri Občini.
Pogoji za pridobitev:
- upravičenci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Občine, članstvo v kmetijskih organizacijah, ki imajo sedež v Občini, upravičenci na območju Občine, na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
- sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju oz. subvencioniranju storitve tehnične podpore med Občino in izvajalcem tehnične podpore,
- zahtevek izvajalca tehnične podpore za plačilo sofinanciranega deleža s strani Občine in seznam upravičencev.

B. DE MINIMIS

Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000,00 EUR bruto, v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.

1B. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost

Namen in cilji ukrepa:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- spodbujanje podjetniških iniciativ na kmetijskem gospodarstvu,
- pospeševanje dejavnosti povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
- sofinanciranje investicij za neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetiji ali izven kmetije,
- sofinanciranje investicij za izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji ter dajanje le-teh v najem.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
- stroški za izgradnjo ali obnovo objekta za opravljanje registrirane dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
- stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov
Upravičenci do pomoči:
- nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno bivališče oz. sedež v občini, ima v lasti ali v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in njegovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
Pogoji za pridobitev:
- potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo upravičenca, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če še le-ta ni registrirana,
- potrdilo o registraciji nekmetijske dejavnosti oz. potrdilo o vpisu dejavnosti v davčni register,
- poslovni načrt,
- projektno dokumentacijo investicije,
- finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,
- predračun, račun oz. dokazilo oz. plačilu upravičenih stroškov,
- kreditna pogodba z izračunom obresti, potrdilo o plačilu obresti,
- dejavnost se mora opravljati na kmetiji v okviru dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti vsaj še dve leti po zaključni investiciji.

2B. Promocija in trženje proizvodov in storitev

Namen in cilji ukrepa:
- povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- spodbujanje podjetniških iniciativ na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičenci do pomoči:
- nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno bivališče oz. sedež v občini, ima v lasti ali v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in njegovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Višina pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov.
Pogoji:
- potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu, za katere se uveljavlja pomoč.
Upravičeni stroški
- stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve,..)

3B. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja

Namen in cilji ukrepa:
- doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
- spodbujanje vseživljenjskega učenja in prenosa novih znanj v prakso,
- spodbujanje podjetniških iniciativ na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičenci do pomoči:
- nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno bivališče oz. sedež v občini, ima v lasti ali v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in njegovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Višina pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev:
- potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali izjavo upravičenca, da je v postopku registracije,
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
- račun oziroma dokazila o plačilu upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJARazpis bo odprt do porabe sredstev, vloge pa se bodo odpirale vsako prvo sredo v mesecu.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom:
NE ODPIRAJ, JR - KMETIJSTVO - SKUPINSKE IZJEME
NE ODPIRAJ, JR - KMETIJSTVO - DE MINIMIS

dostaviti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
- vsak delovnik v času uradnih ur na občini Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona (v tajništvu),
- na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
- na spletni strani razvojne agencije PORA Gornja Radgona: www.pora-gr.siVI. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo.
Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa občinske uprave o izboru.

Številka: 330-02/2008-202
Datum: 22. 5. 2008

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.