Sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 29. 5. 2008

datum: 02.06.2008

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 29. 5. 2008, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 3. 2008 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

6. Pravilnik o financiranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

7. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – skrajšani postopek.

8. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o dopolnitvah sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Gornja Radgona (I. del).

9. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2007
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona, po stanju na dan 31.12.2007.

10. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008.

11. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Orehovci in k.o. Spodnja Ščavnica v last Občine Gornja Radgona
SKLEP:1. Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednje nepremičnine:
- parc. št. 43/2 v izmeri 524 m2, k.o. Orehovci,
last Rožman Jožefa, *****************************;
- parc. št. 1109/7 v izmeri 716 m2, k.o. Sp. Ščavnica,
- parc. št. 1113/4 v izmeri 238 m2, k.o. Sp. Ščavnica,
last Sladič Marjana, ******************************,
- parc. št. 1123/5 v izmeri 25 m2, k.o. Sp. Ščavnica,
last Fujs Marijice in Lukovnjak Petra, **********************************.
2. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški knjigi nosi Občina Gornja Radgona.


12. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – Vodovodno omrežje za sistem C"
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta ''OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO IN VAROVANJE VODNIH VIROV POMURJA – VODOVODNO OMREŽJE ZA SISTEM C'', št. projekta 6V-7G0.05, ki ga je izdelal Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor, meseca aprila 2008.

13. Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo)
SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 (poslovno poročilo in računovodsko poročilo).
2. Letno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 in sklep Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. št. 36 sta sestavna dela tega sklepa.

14. Soglasje k programu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 (finančni načrt in plan dela)
SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Programu dela (finančni načrt in plan dela) javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008.
2. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2008 in sklep Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. št. 37 sta sestavna dela tega sklepa.


15. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2007
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema na znanje Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2007.

16. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona, daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Tomaža POLAKA, r**. **************, ***********************************, za ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona, za mandatno obdobje 2008 – 2013.

17. Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Brede FORJANIČ, r**. ****************, **************************** za ravnateljico Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, za mandatno obdobje od 29.10.2008 do 28.10.2013.

18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama